Nordmenn undervurderer forsker-enighet om klimaendringer

Den reelle konsensusen blant klimaforskere om at klimaendringene i stor grad er menneskeskapte, er på 97–100 prosent. Nordmenn tror enigheten er langt lavere, viser undersøkelse.

Sommeren 2023 spurte vi respondentene i Norsk Medborgerpanel hva de tror om den vitenskapelige konsensusen rundt menneskeskapte klimaendringer. Svarene viser at kun 38 prosent av nordmenn tror at mer enn 90 prosent av klimaforskere mener klimaendringene i stor grad er et resultat av menneskelig påvirkning. Mange svarer et sted mellom 50 prosent til 89 prosent, og svært få svarer færre enn 50 prosent. Forskning på konsensus blant klimaforskere indikerer at den reelle konsensusen er mellom 97–100 prosent. 17 prosent av nordmenn svarer innenfor dette intervallet.

Studier viser at omtrent alle klimaforskere (typisk mellom 97–100 prosent) er enige om at klimaendringene i stor grad er et resultat av menneskelig påvirkning. I mai og juni 2023 spurte vi nordmenn om hvor stor de tror den vitenskapelige konsensusen er.

Spørsmålet respondentene svarte på var:

Hva tror du: Hvor stor andel av klimaforskere mener at klimaendringene i stor grad er et resultat av menneskelig påvirkning?

Du kan svare ved å trekke markøren langs linjen eller ved å skrive et tall mellom 0 og 100 i ruten ved siden av.

1999 personer svarte på spørsmålet.

Respondentene kunne svare hvilket tall de ville mellom 0–100 prosent. Svarene har senere blitt gruppert.

Grafen viser at mange nordmenn tror den vitenskapelige konsensusen er langt lavere enn den faktisk er – i overkant av 60 prosent av nordmenn tror at færre enn 90 prosent av klimaforskere er enige om at klimaendringene i stor grad er et resultat av menneskelig påvirkning. De fleste svarer et sted mellom 50–100 prosent.

Dersom vi ser på de opprinnelige svarene, som ikke er gruppert, finner vi at 17 prosent av nordmenn tror at enigheten er mellom 97–100 prosent. I overkant av en av ti (12 prosent) tror at færre enn 50 prosent av klimaforskere mener klimaendringene er menneskeskapt.

Vi finner noe flere menn enn kvinner i begge ender av skalaen. Flere menn (42 prosent) enn kvinner (34 prosent) svarer at mer enn 90 prosent av klimaforskere mener klimaendringene i stor grad er et resultat av menneskelig påvirkning. Men det er også flere menn (8 prosent) enn kvinner (3 prosent) som svarer at under 30 prosent av klimaforskere mener dette.

Vi finner store forskjeller mellom aldersgruppene, og et tydelig skille mellom de som er født før og etter 1970. Forskjellen er aller størst mellom den eldste og yngste aldersgruppen. Kun 11 prosent av de født 1939 eller tidligere svarer at mer enn 90 prosent av klimaforskere er enige om menneskeskapte klimaendringer, og hele 26 prosent svarer at de tror under 30 prosent er enige i at klimaendringene er menneskeskapt.

Til forskjell svarer over halvparten (54 prosent) av de født 1990 eller senere at mer enn 90 prosent av klimaforskere er enige om menneskeskapte klimaendringer, og bare 1 prosent svarer at færre enn 30 prosent av forskerne mener at klimaendringene i stor grad er et resultat av menneskelig påvirkning.

Studier av vitenskapelig konsensus

Nedenfor er noen eksempler på studier som undersøker vitenskapelig konsensus. Noen av studiene er basert på fagfellevurderte artikler og andre på spørreundersøkelser sendt til forskere innenfor relevante fagfelt.

  • Lynas, M., Houlton, B. Z., & Perry, S. (2021). Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature. Environmental Research Letters, 16(11), 114005.
  • Myers, K. F., Doran, P. T., Cook, J., Kotcher, J. E., & Myers, T. A. (2021). Consensus revisited: quantifying scientific agreement on climate change and climate expertise among Earth scientists 10 years later. Environmental Research Letters, 16(10), 104030.
  • Powell, J. (2017). Scientists reach 100% consensus on anthropogenic global warming. Bulletin of Science, Technology & Society, 37(4), 183-184.
  • Cook, J., Nuccitelli, D., Green, S. A., Richardson, M., Winkler, B., Painting, R., … & Skuce, A. (2013). Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature. Environmental research letters, 8(2), 024024.

Folk mener: Holdninger til klimaspørsmål

Se alle sakene: Nordmenns holdninger til utvalgte klimaspørsmål.

Artiklene er skrevet av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen. Data er hentet fra Norsk medborgerpanel, en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger til viktige samfunnstema. Panelet drives av samfunnsforskere ved Universitetet i Bergen og NORCE.

Metode- og bakgrunnsinformasjon

Det nøyaktige nivået på prosentandelene er ikke det viktigste, da dette kan påvirkes av spørsmålsformulering, svaralternativer og feilmarginer i estimatene (konfidensintervaller). Det viktige er overordnede trender og forskjeller mellom grupper.

I analysene er det brukt vekting. Dette er gjort for å bedre representere befolkningen. Vektene er basert på demografiske variabler (alder, kjønn og geografi) og utdanningsnivå. Se medborgernotatene for mer informasjon.

Ivarsflaten, E. et.al [2023]. Norsk medborgerpanel, Runde 27. Data samla av ideas2evidence for Norsk medborgerpanel, Universitetet i Bergen.

Norsk medborgerpanel er finansiert av Universitetet i Bergen og Trond Mohn Stiftelse. Data er produsert av Universitetet i Bergen, gjort tilgjengelig av ideas2evidence og distribuert av NSD.

Hverken UiB eller NSD er ansvarlige for analysene og tolkningene av data som er gjort her.