Norges klimagassutslipp nær uendret i 2021

Utslippene falt med 0,3 prosent i 2021 sammenlignet med koronaåret 2020. Se hvor mye regjeringen har igjen å kutte for å klare klimamålet for 2030.

Samlede norske klimagassutslipp var på 49,1 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2021, ifølge de foreløpige utslippstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Utslippene i 2020 var på 49,3 millioner tonn. Utviklingen var altså tilnærmet flat, og det kan komme justeringer når de endelige tallene publiseres til høsten.

De norske utslippene var i 2021 4,5 prosent lavere enn i 1990. Ap-Sp-regjeringens klimamål for 2030 er at utslippene skal være 55 prosent lavere sammenlignet med 1990-nivået – 23,1 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

Melkøya og elektrifisering hindret økning

Utslippene økte i 2021 i sektorene veitrafikk, industri og landbruk, samt i energiforsyning og annen transport.

At utslippene totalt sett likevel gikk litt ned, skyldes en kraftig nedgang i utslippene fra olje- og gassutvinning på 7,9 prosent. Hovedgrunnen var at Equinors LNG-anlegg på Melkøya i Hammerfest var stengt. Høyere produksjon av olje og gass førte ikke til tilsvarende høyere utslipp. Her er forklaringen at det var økt produksjon på oljefeltet Johan Sverdrup, som får strøm fra land.

  • Veitrafikk: Opp 3,8 prosent. Det var høyere salg av diesel og lavere mengde innblanding av biodiesel.
  • Industri: Opp 3 prosent. Økning av produksjonen innen oljeraffinering, aluminium, ferrolegeringer og treforedling.
  • Energiforsyning: Opp 4,6 prosent. Utslippene inkluderer gasskraft, fjernvarme og avfallsforbrenning.
  • Landbruk: Opp 1,7 prosent. Økt produksjon av melk og kjøtt, som det var høyere etterspørsel etter under pandemien.

Det haster med utslippskutt

Med bare ni år igjen til 2030 haster det med å få fart på de norske utslippskuttene.

Figuren under viser gapet mellom en videreføring av dagens utslippstrend og en lineær utvikling mot Støre-regjeringens mål for 2030.

Se flere detaljer om utslippstallene og veien mot 2030-målet på nettstedet tilnull.no.