Ny IPCC-rapport: Ingen rom for tvil eller nøling

I dag slippes den siste rapporten til FNs klimapanel. Talen har aldri vært klarere: Klimaendringene og ekstremtemperaturene vi ser nå skyldes menneskeskapte utslipp. Og hvert tonn CO₂ vi slipper ut fra nå av bidrar til ytterligere oppvarming.

Rapporten er første del av den sjette store synteserapporten til klimapanelet. Den handler om det vitenskapelige grunnlaget for rapporten. 14 000 vitenskapelige studier er brukt som grunnlag, og konklusjonene er klarere enn de har vært i IPCCs historie: Klimaendringene er her nå. Og det er hevet over tvil at de skyldes menneskelig aktivitet.

Nyttige lenker

Rapportens hjemmeside

Miljødirektoratet har laget en landingsside med informasjon og sammendrag på norsk

IPCCs interaktive atlas viser hvordan endringene vil påvirke områder verden over

– I sommer har verden blitt rammet av flere alvorlige ekstremværhendelser, som hetebølgen i USA og Canada, dramatiske flommer i Vest-Europa og Kina, og skogbranner i Tyrkia og Italia. Det er skremmende. Dessverre forteller Klimapanelet oss at slikt ekstremvær vil komme oftere og bli mer intenst, og er forårsaket av våre utslipp, sier miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding fra Miljødirektoratet.

Rapporten fra Klimapanelet bygger på eksisterende forskning. Det er en grundig gjennomgang av klimaets tilstand i dag og sammenhengen mellom klimagassutslipp og oppvarmingen vi observerer. Mest oppsiktsvekkende er det kanskje at sammenhengene og konklusjonene slås fast med langt større grad av sikkerhet enn i tidligere IPCC-rapporter.

Enda sterkere vitenskapelig grunnlag

Det klare språket henger direkte sammen med at konklusjonene til IPCC er bygget på et vesentlig sterkere vitenskapelig grunnlag enn tidligere. Det er ikke lenger rom for tvil om sammenhengen mellom menneskelig aktivitet og klimaendringene vi ser nå.

– Rapporten sier mye det samme som før, med en viktig forskjell. Nå viser observasjonene det som modellene før sa, og vi har flere observasjoner, lengre periode og flere metoder, sier Asgeir Sorteberg, professor ved UiB og Bjerknessenteret i en sak på Bjerknessenterets hjemmesider.

Oppvarmingen har om noe vært noe høyere enn tidligere beregnet. Naturlig variabilitet har «maskert» noe av oppvarmingen før 2012.

Forskerne er altså også sikrere på koblingen mellom klimagassutslipp og ekstremhendelser som tørke, skogbrann og flom som vi har sett mange av nylig.

— Rapporten beskriver ikke disse hendelsene direkte, men konkluderer at det er et etablert faktum at episoder med ekstremvær, spesielt hete, har blitt mer intense og opptrer hyppigere som følge av menneskeskapt oppvarming, sier klimaforsker Bjørn Samset i en pressemelding fra CICERO.

Irreversible endringer

Og mange av endringene kan i praksis være irreversible – det vil ta hundrevis eller tusenvis av år å endre dem tilbake igjen. Det gjelder spesielt det som har med issmelting og havstigning å gjøre.

Tidligere hovedrapporter har tatt utgangspunkt i såkalte utviklingsbaner over utslipp, der spesielt den mest pessimistiske har blitt møtt med en del kritikk. I den nye hovedrapporten bruker klimapanelet i stedet mer komplekse utviklingsscenarier, shared socioeconomic pathways, eller SSP. Disse åpner for å analysere ulike fremtidsbaner med ulik politisk og økonomisk utvikling globalt.

Klimapanelet beregner at vi uansett scenario vil se en gjennomsnittstemperatur på 1,5 grader over førindustrielt nivå allerede de neste 20 årene.

Konsekvensene kommer:

For Norges del vil dette ifølge CICERO føre til at vi vil oppleve:

  • Lengre somre og kortere vintre 
  • Flere hetebølger 
  • Flere episoder med styrtregn og regnflom i Europa, Nord-Amerika, Afrika og Asia 
  • Flere episoder med landbrukstørke mange steder

– Samtidig sier rapporten også at hvert tonn med CO2-utslipp teller. Klarer vi å begrense oppvarmingen og raskt redusere utslippene til det vi kaller netto null i 2050, er det fremdeles mulig å begrense den globale oppvarmingen til to grader, sier Kikki Kleiven, direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning.