Ny rapport: Klimarisiko – finans og børs

Med den nye rapporten “Klimarisiko – finans og børs” ønsker Klimastiftelsen å bidra til at finansinstitusjoner og børsnoterte selskaper skal lære av hverandres arbeid og erfaring med finansiell klimarisiko.

På en foredragskveld i regi av Klimastiftelsen høsten 2017 var Martin Skancke innleder. Skancke leder regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko og er med i arbeidsgruppen som har utviklet rammeverket for rapportering av klimarisiko: The FSB Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). I tråd med anbefalingene i TCFD sa Skancke at investorer nå må be selskapene beskrive hvordan styret arbeider med å identifisere klimarelatert risiko og muligheter og dessuten beskrive hvordan de har tenkt å tjene penger hvis vi når målene i Paris-avtalen. En forutsetning for å tro at et selskap klarer å omstille seg er at styret har denne saken på bordet og at den ikke bare er plassert i selskapets bærekraftsavdeling, framholdt Skancke.

Klimarisiko – finans og børs. Rapport utgitt av Norsk klimastiftelse. Se egen temaside om klimarisiko.

For å finne ut om og i så fall hvordan finansnæringen og selskaper på Oslo Børs arbeider for å identifisere, håndtere og rapportere klimarisiko, søkte Norsk klimastiftelse våren 2018 støtte fra Finansmarkedsfondet til allmennopplysningsprosjektet Klimarisiko – finans og børs. Takket være bevilgninger fra fondet kan Klimastiftelsen i en ny rapport med samme tittel publisere resultatene av en kartlegging blant 40 finansinstitusjoner og de 15 største selskapene på Oslo Børs (som ikke tilhører finans). Resultatene viser at mange finansinstitusjoner og selskaper har en stor jobb å gjøre før klimarisiko finner veien fra bærekraftsavdelingen til styrebordet. Noen har kommet forbilledlig langt.

Finans og børs rår over store midler som kan få fart på energiomstillingen og dermed bidra til å begrense den globale oppvarmingen. Dersom kapitalen allokeres til fossile løsninger uten evne til omstilling, kan den globale oppvarmingen løpe løpsk. Det er dyrt og farlig. Kunnskap og saklig diskusjon om disse sammenhengene er avgjørende.

I februar 2018 meldte E24 at Oljefondet (NBIM) skulle rekruttere en fagperson med ansvar for å forske på klimarisiko, og siterte fondets risikodirektør Dag Huse: – Klimarisiko er et av de områdene innen risiko som er minst kjent, og som er minst håndgripelig, men som potensielt har størst risikoelement. Med rapporten Klimarisiko – finans og børs ønsker Klimastiftelsen å bidra til å gjøre forhold knyttet til klimarisiko mer kjent. Vi håper også at intervjuene i rapporten kan bidra til at selskaper kan lære av hverandres erfaring og praksis.

Vi takker Finansmarkedsfondet for muligheten til å produsere og spre kunnskap om et tema som blir mer aktuelt for hver dag som går og for hver tiendedels grad temperaturen på jordkloden stiger.