EU: Karbonfritt energisystem i 2050

EU-kommisjonens veikart mot 2050.

EU-kommisjonen har lagt fram sitt Energy Roadmap 2050, en analyse av hvordan unionen som helhet kan redusere CO₂-utslipp med over 80 prosent innen 2050. For å nå målet må EUs energiproduksjon være så godt som utslippsfri. Avkarbonisering av energisystemet er både teknisk og økonomisk mulig, konkluderer Kommisjonen, som støtter seg på flere alternative scenarier. I alle scenariene er ambisiøs satsing på energieffektivisering og fornybar energi essensielt. Elektrisitet vil nesten doble sin andel av energiforbruket i EU uansett scenario. Rollen gass, olje, kull og atomkraft spiller i energimiksen varierer i scenariene. Den potensielt viktige rollen for karbonfangst og -lagring (CCS) drøftes.

Kommisjonen peker på at det haster med å ta beslutninger om investeringer i infrastrukturen som trengs fram mot 2030. På bakgrunn av veikartet vil Kommisjonen fortløpende komme med nye initiativer, og begynner i 2012 med omfattende forslag knyttet til det indre marked, fornybar energi og atomkraftsikkerhet.