Ulovlige investeringer i tjæresand?

Fordi Finansdepartementet ikke har undersøkt miljøforholdene knyttet til Oljefondets investeringer i canadisk tjæresand, kan investeringene være ulovlige.

Slik konkluderer advokat Cathrine Hambro i Wahl-Larsen Advokatfirma i en utredning hun har gjort på oppdrag fra Norsk Klimastiftelse. Hambro vurderer tjæresandinvesteringene opp mot ulike norske rettsregler. Flere av disse har sitt opphav i grunnleggende prinsipper i internasjonal rett om vern av fremtidige generasjoners interesser i forhold til klima og miljø. Grunnlovens paragraf 110b er sentral.

Norsk Klimastiftelse: Er oljefondets tjæresandinvesteringer ulovlige? (rapport, pdf) | Pressemelding/omtale | Klima som rettsområde: Forord av Pål W. Lorentzen, styreleder i Norsk Klimastiftelse.