Vellykket klimapolitikk betyr lavere inntekter for Equinor

Verdien av Equinors fremtidige olje- og gassproduksjon avhenger av prisene på olje og gass – som i betydelig grad styres av klimapolitikken.

I 2018 byttet Statoil navn til Equinor. I oktober 2023 ga Norsk klimastiftelse ut rapporten Equinor – et bredt energiselskap? Formålet er å sette Equinor og selskapets prioriteringer på dagsordenen og invitere til offentlig samtale om spørsmål som angår hele det norske samfunnet:

  • Utøver Equinor per i dag det lederskapet som klimakrisens alvor og Paris-målene krever?
  • I hvilken grad bidrar Equinors prioriteringer til å få fortgang i energiomstillingen og dermed øke muligheten til å nå klimamålene?

Denne artikkelen er del av rapporten. Les/last ned hele rapporten.

Equinor stresstester sin portefølje mot fremtidige priser på olje, gass og CO₂. Metoden som brukes, er redegjort for i årsrapporten for 2022. Der finnes også prisforutsetningene som benyttes.

Stresstesten sammenlikner prisene Equinor bruker i sitt regnskap med tall som hentes fra de ulike scenarioene til Det internasjonale energibyrået (IEA). Så benyttes disse tallene for å beregne effekten på netto nåverdi (NPV) av Equinors portefølje.

IEA opererer med flere scenarioer som beskriver utviklingen i energimarkedene mot 2050. Til hvert scenario hører et sett priser på olje og gass. De viser at jo bedre klimapolitikken lykkes, jo lavere blir prisene på olje og gass.

Som et eksempel: I IEAs scenario som gir netto nullutslipp i 2050 (Net Zero Emissions/NZE), faller prisen på olje til 40 dollar per fat i 2030 og videre til 28 dollar per fat i 2050. Equinors egne prisforutsetninger antar en oljepris på 75 dollar i 2030, fallende til 65 dollar i 2050.

Det samme er bildet for gassprisene. I IEAs NZE-scenario faller gassprisene i Europa til 5 USD/MMbtu i 2030 og videre til 4,1 USD/MMbtu i 2050. Equinors egne prisforutsetninger antar en gasspris på 9,5 USD/MMbtu i 2030 som blir liggende nesten stabilt på dette nivået de neste to tiårene. I 2050 antas en gasspris på 9 USD/MMbtu.

Gassprisene ved inngangen til denne vinteren ligger i overkant av prisen Equinor venter i 2030 og dermed mye høyere enn forutsatt i NZE-scenarioet. Krigen i Ukraina har sendt europeiske gasspriser opp til et høyere nivå enn tidligere, og det er sannsynlig at dette vil vedvare i noen år.

Av IEAs scenarioer er NZE-scenarioet det absolutt strammeste når det gjelder utslipp, og derfor også når det gjelder prisforventninger. Øvrige IEA-scenarioer (Stated Policies Scenario/STEPS og Announced Pledges/APS) har høyere utslipp. Dermed brukes mer olje og gass, og derfor blir også prisene høyere.

De som vil lese mer om IEAs scenarioer, finner gode forklaringer på IEAs sider på nettet.