Vil styre 8000 milliarder kroner til havvind og marin energi

En storstilt utbygging av havvind og annen fornybar marin energi for å nå klimamålene vil kreve investeringer på nær 800 milliarder euro fra nå til 2050. Det går frem av EU-kommisjonens nye strategi.

Nyheten: Investeringene på 800 milliarder euro vil sikre EU en kapasitet på 300 GW havvind og 40 GW annen marin energi i 2050, skriver EU-kommisjonen i sin nye strategi for fornybar energi offshore.

Bakgrunn: Investeringene tilsvarer om lag 27 milliarder per år – i underkant av 300 milliarder kroner – fordelt på de 30 årene. Til sammenligning anslås de norske oljeinvesteringene til 166 milliarder kroner i 2021.

Mesteparten av investeringene skal komme fra privat sektor. To tredjedeler vil dekke nett-infrastrukturen som trengs for å føre kraften i land, og en tredjedel går til selve kraftproduksjonen offshore.

Nyhetsbrevet Europas grønne skifte

I nyhetsbrevet Europas grønne skifte velger Energi og Klima-redaksjonen ut nyheter og analyser om klimapolitikken i Europa, med særlig blikk på EUs grønne giv. Utsending en gang i måneden.

Abonner på Europas grønne skifte:

300 GW havvind (bunnfast og flytende) og 40 GW annen marin energi, hovedsakelig bølge- og tidevannskraft er nødvendig for å sikre et klimanøytralt energisystem i 2050, skriver kommisjonen i strategidokumentet som ble lagt frem i Brussel 19. november. Avkarbonisering av kraftproduksjonen er essensielt i EUs plan om å kutte klimagassutslipp og nå netto nullutslipp i 2050.

Kommisjonen foreslår ingen nye finansieringsmekanismer, men sier at en rekke eksisterende virkemidler kan brukes. Blant disse er:

  • EUs gjenreisingsfond etter koronakrisen (Recovery and Resilience Facility) har 250 milliarder euro til rådighet for grønne prosjekter. Fondet er imidlertid ikke endelig vedtatt ennå.
  • Finansieringsmekanisme for fornybar energi: Starter i 2021.
  • Moderniseringsfondet og Innovasjonsfondet, begge finansiert av salg av kvoter i EUs kvotemarked.
  • Connecting Europe Facility, gir støtte til nett-infrastruktur og grenseoverskridende fornybar-prosjekter.

EU-landene har i dag en samlet kapasitet på 12 GW havvind og kun 13 MW bølgekraft og tidevannskraft. 62000 er sysselsatt innen havvind.

Kommisjonen konkluderer med at planleggingen og utbyggingen av infrastruktur i større grad må skje på regionalt nivå istedenfor nasjonalt. Det vil si rundt det enkelte havområde, som Nordsjøen, Østersjøen og Middelhavet. Regional regulering vil åpne for å utvikle “hybridprosjekter” som kombinerer kraftproduksjon og -overføring på tvers av landegrensene.

Verdikjeden må styrkes ved investeringer i produksjonskapasitet og havner, mener kommisjonen, som er opptatt av at Europa skal beholde sitt globale forsprang i sektoren. Figuren viser hvor produksjon av komponenter til vindkraft foregår i Europa i dag.

Produksjonssteder for utstyr til vindkraft i Europa i 2020 (kilde: EU-kommisjonen).

Den storstilte utbyggingen av havvind og annen marin fornybar må skje uten å bryte med EUs regler for miljø og beskyttelse av biologisk mangfold.

Vil du gå dypere? Last ned hele strategien og andre dokumenter.