Bekymringsfull ustabilitet i Antarktis

Valgene vi gjør de neste par tiårene vil ha langsiktig betydning.

Får vi ikke kontroll over utslippene og realiserer lavutslippssamfunnet, setter vi i gang prosesser som ikke lar seg stanse. Det tunge historiske ansvaret vi har i Norge er ikke særlig fremtredende i den politiske debatten, selv om det burde være det.

I klimasystemet kan vi snart passere viktige terskler, der utviklingen ikke lar seg stanse. Massetap fra innlandsisen i Antarktis og Grønland er allerede i gang og bidrar til havstigningen vi observerer. Richard Alley fra Pennsylvania State University publiserte nylig sammen med en rekke medforfattere arbeidet «Oceanic Forcing of Ice-Sheet Retreat: West Antarctica and More» i tidsskriftet Annual Reviews of Earth and Planetary Sciences. Trass i at lufttemperaturen over Antarktis alltid er under frysepunktet, befinner store deler av ismassene seg under havnivå og kan påvirkes av varmere hav som skaper smelting. I artikkelen vises det hvordan oppvarmingen i havet undergraver stabiliteten til isdekkene som kalver i havet. Det kommer fram at en av de vesentligste utløperne i Vest-Antarktis, Thwaites Glacier, kanskje allerede har passert en terskel og nå er dømt til å forsvinne.

Forfatterne oppsummerer en rekke forskjellige kunnskapskilder, blant annet fra boringer på kontinentalsokkelen rundt Antarktis og studier av kildene til det høye havnivået under den forrige og varmere mellomistiden. Det fremgår tydelig fra dette materialet at vi må regne med betydelig ustabilitet i store områder i Antarktis når klimaet blir varmere.

Tre forskere om klimaforskning
Vi har spurt tre norske forfattere i FNs klimapanel om det de mener er det viktigste funnet i klimaforskningen det siste året – som også norske politikere bør vite om.

En trygg klimafremtid må bety at vi ikke løper denne risikoen. Vi kan ikke risikere at brearmene i Antarktis og på Grønland passerer slike terskler. Klarer vi ikke det, overlater vi fremtidige generasjoner til en uunngåelig akselerasjon i havstigning og et problem som ikke lar seg stanse. Alley og hans medforfattere konkluderer med at det bare i Vest-Antarktis kan være snakk om tre meter havstigning fra slike forhold. Akkurat når disse tersklene overskrides, er ikke skikkelig kjent. Dette betyr at tidsutviklingen for havstigningen vil være usikker. Tre meter havstigning vil sette mange av verdens største byer helt eller delvis under vann.

For alle som har ansvar for klimapolitiske tiltak bør denne forskningen være en ekstra grunn til anstrengelser for å realisere lavutslippssamfunnet på raskeste måte.