Et isfritt Arktis

Hva blir konsekvensene av et varmere Arktis?

Noen av klimamodellene simulerer at sjøisen vil forsvinne om sommeren allerede i 2030, mens andre beregner at dette først vil skje mot slutten av vårt århundre.

– Om utslippene av fossile klimagasser ikke reduseres frem mot 2050, forteller klimamodellene at Arktis da trolig vil være åpent hav om sommeren, med unntak av noen mindre områder av sjøis lengst nord for Canada og Alaska, sier klimaforsker Lars Henrik Smedsrud.

HVA BLIR KONSEKVENSENE AV ET VARMERE ARKTIS?

  1. Forsterkning av global oppvarming

Is er som en speilflate for solstråler, den reflekterer det meste av strålingen. Når is forsvinner fra polhavet i sommerhalvåret blir overflaten mørk, dette øker varmeopptaket og man får en forsterket oppvarming.

  1. Endringer i værmønstre

Mindre is og økt fordampning og varme fra havet kan endre lokale værsystemer gjennom økt skydannelse og nedbør. Forskere studerer også i hvilken grad det er en sammenheng mellom klimaendringer i Arktis og generelle værbaner på den nordlige halvkule.

  1. Forverring av levevilkår for dyreliv

Mye av dyrelivet i Arktis bruker sjøisen som jaktmarker eller bor under sjøisen. Når isen forsvinner endres livsbetingelsene for dette økosystemet.

  1. Endrete livsbetingelser for urbefolkning

Endringer i klimatiske forhold har stor innvirkning på den tradisjonelle levemåten til inuitene, urbefolkningen i Arktis.

  1. Smelting av innlandsisen

Flere forskere ser nå på forholdet mellom varmere havvann og avsmeltningen på innlandsisen på Grønland. Flere av de store brearmene ender ute i fjordene. Økt smelting ved brefronten kan påvirke hastigheten på isstrømmene, som i sin tur vil påvirke havnivået.

  1. Tilgang til olje og gass

Med mindre is blir området mer tilgjengelig for leting etter olje og gass. Forbrenning av karbon lagret under havbunnen slipper CO₂ ut i atmosfæren, som igjen bidrar til økt drivhuseffekt.

  1. Permafrosten tiner

Det er lagret enorme mengder karbon i permafrost både på land og i havbunnen. Forskerne frykter at vi kan få store utslipp av den høypotente klimagassen metan dersom permafrosten tiner. Denne forsterkende feedback-mekanismen er foreløpig ikke inkludert i klimapanelets globale klimamodeller.

  1. Nye transportruter

I sommermånedene vil nordøstpassasjen og nordvestpassasjen korte ned avstanden mellom Stillehavet og Atlanterhavet, også for skip uten isbryteregenskaper.