Klimatrusselen er den største 
utfordringen vår generasjon står overfor

Åpningssetningen i dette forordet er den samme i år som i fjor: Klimatrusselen er den største utfordringen vår generasjon står overfor.

Rapporten fra FNs klimapanel som ble fremlagt i september understreker alvoret. Den viser også hvordan vitenskapens innsikt øker år for år.

Klimapanelet konkluderer nå med at menneskelig aktivitet påvirker temperatur-utviklingen på alle kontinenter, med unntak av Antarktis. En lang rekke klimafaktorer påvirkes; nedbør, havstigning, havforsuring, saltinnholdet i havet, smelting av breer, tilbaketrekking av sjøisen i Arktis, snødekke på nordlig halvkule, hetebølger, ozonlagsendringer.

Fordi utfordringen er så formidabel, og fordi tiden vi har til rådighet er så knapp, bærer vår generasjon også et stort ansvar. Dette er et budskap som er fortalt mange ganger, men som må gjentas igjen og igjen. Vi har plikt til å handle. Vi har et ansvar overfor kommende generasjoner som vi ikke kan løpe fra. Og vi må holde oss informert.

2°C er et samarbeid mellom Norsk Klimastiftelse og Bjerknessenteret. Norsk Klimastiftelse er utgiver, mens Bjerknessenteret er leverandør av det faglige innholdet og dermed en garantist for at stoffet vi presenterer i magasinet holder høy faglig standard. Vårt felles mål er å formidle vitenskapens resultater og budskap på en lettfattelig måte, men med den nødvendige faglige soliditet og styrke.

Vårt mål er at 2°C skal bli et referanse-dokument som når bredt ut til opinionsledere i det norske samfunnet, politikere, næringslivsledere, tillitsvalgte i fagbevegelsen, akademikere og studenter, aktivister i miljøbevegelsen, journalister og andre informasjonsformidlere. Vi kom et godt stykke i fjor. Takket være gode samarbeidspartnere og støttespillere oppnådde vi bred distribusjon. I tillegg til at den ordinære utgaven ble distribuert i et opplag på 10 000 eksemplarer, gikk en egen skoleutgave ut til mange av landets skoleelever. I år håper vi å komme enda litt lengre.

Klimatrusselen er en utfordring av fundamental karakter. Den fordrer samarbeid mellom mange ulike aktører, basert på et felles kunnskapsgrunnlag.