Nullutslipp haster!

2016-utgaven av 2°C er klar: Nullutslipp haster. Fossil energi må fases ut fra alle sektorer i raskt tempo hvis målene fra Paris-avtalen skal kunne nås.

2°C gis årlig ut av Norsk Klimastiftelse i samarbeid med NTNU, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret.

2°C-magasinet ble lansert på frokostmøte i Oslo 29. november. Les nyhetsartikkel og se video fra møtet.

Årets magasin bringer en omfattende artikkel der professor Eystein Jansen ved Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen beskriver klimaendringenes virkninger i Norge og globalt. Han drøfter Paris-avtalens betydning, forklarer togradersmålet og 1,5 gradersmålet – og viser Norges forpliktelser. Konklusjonen Jansen trekker er at nullutslipp haster og at Norge har et stort ansvar for å bidra til at energiomleggingen skyter fart.

Professor og leder for NTNU Bærekraft, Annik Magerholm Fet, skriver om FNs bærekraftsmål og hvordan forskning og næringsliv kan bidra til at de nås.

Siv K. Lauvset, forsker ved Uni Research/Bjerknessenteret forklarer hva det betyr at havet blir varmere – klimaendringene påvirker livet i havet på mange måter.

Professor Annemie Wyckmans, prosjektleder Patrick Driscoll og instituttleder Judith Borsboom van Beurden ved NTNU forklarer hvordan nordiske byer kan bli drivkrefter i overgangen til lavutslippssamfunnet.

2°C inneholder også mye grafikk og nøkkeldata som viser hvordan klima- og klimagassutslipp utvikler seg over tid. Likeledes presenteres fakta om fossil og fornybar energi, kostnadsutvikling og bygging av ny kapasitet.

Energiomstillingen er i gang på mange områder, men det går ikke raskt nok. Professor Kjell Sand ved NTNU viser fem veivalg mot nullutslipp – avkarbonisering av kraftforsyningen og elektrifisering av mest mulig av transportsektoren, bygg- og industri er nøkkelen.

2°C forteller om hvordan det ligger an med utrullingen av fornybar energiproduksjon verden over, og også om trendene i overgangen fra et oljebasert til fornybart transportsystem.

Karbonfangst og –lagring oppfattes som en svært viktig teknologi i klimaomstillingen. NTNU-professor Olav Bolland forklarer teknologien, mens professor Espen Moe og stipendiat Jo-Kristian Stræte Røttereng beskriver politiske, teknologiske og økonomiske hindre som gjør det vanskelig å realisere karbonfangst og –lagring.

Norsk Klimastiftelse ble opprettet i 2010. Stiftelsen arbeider for kutt i klimagassutslippene gjennom overgang til fornybar energi og andre lavutslipp-løsninger.

– Skal vi nå Paris-avtalens mål, må vi fase ut fossil energi fra alle sektorer raskt, sier Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk Klimastiftelse.

Han fremholder at tempoet i omstillingen er for lav – og at det er mange årsaker til dette.

Politisk usikkerhet er en viktig faktor i mange land. Investorer ser usikre markedsforhold og ustabile politiske regimer. Mange av det gamle og fossilbaserte regimets tyngste aktører ser seg tjent med at omstillingshastigheten holdes nede. Energiskiftet går fort nok til å true deres forretningsmodeller, men for sakte til å sikre et så bratt fall i utslippene at Paris-avtalens mål holdes innenfor rekkevidde.

– Skal klimapolitikken lykkes er det forbruket av kull, olje og gass som må adresseres. Politikk og marked må jobbe sammen for å rulle ut nullutslippsløsninger i raskt tempo – i alle sektorer, sier Michelsen.