Er elektrifisering av sokkelen et godt klimatiltak?

Verken fra et økonomisk eller teknologisk synspunkt er elektrifisering et godt klimatiltak.

Grunnen til at sokkelen ikke er elektrifisert allerede er manglende lønnsomhet. Kostnader ved klimagassutslipp er allerede innbakt ved at oljesektoren både må kjøpe kvoter og betale klimaavgifter. Denne sektoren er pålagt de største kostnadene ved klimagassutslipp av alle i norsk økonomi. Fortsatt er elektrifisering ulønnsomt. Da er elektrifisering heller ikke et godt klimatiltak i forhold til hva vi alternativt kan få igjen av reduksjon i klimagassutslipp ved andre tiltak. For eksempel kan en ved å kjøpe kvoter i det europeiske kvotemarkedet og la være å bruke disse oppnå betydelige utslippsreduksjoner for samme beløp. Økonomisk er dermed dette ikke et godt klimatiltak.

Men kan andre kriterier gi andre svar? På sokkelen benyttes gass for å produsere elektrisitet i dag, og med elektrisitet fra land ville vi dermed unngå klimagassutslipp fra kraftverkene på sokkelen. Flere motforestillinger er relevante:

Energiduellen: Elektrifisering av sokkelen

Les duellantens svar: Berit Tennbakk (Thema) mener at elektrifisering av sokkelen kan være et godt klimatiltak.

Les også: Alle energiduellene.

  1. Elektrisiteten fra land vil alternativt bli brukt i det europeiske kraftmarkedet i konkurranse med kull og gasskraft. Utslippene fra europeiske kraftverk går opp og den isolerte nettoeffekten på utslippene er tvilsom.
  2. Gassen som ikke blir brent i kraftverk på sokkelen brukes til andre formål:
    1. Pumpe tilbake til brønnen. Trykket øker og mer olje vil i neste omgang gi økte klimagassutslipp ved bruk
    2. Direkte brenning gir like store utslipp
    3. Eksport sammen med annen gass. Da kan den erstatte kull i Europa og isolert sett redusere utslippene, men…
  3. …siden kvotemarkedet regulerer totalutslippene, vil redusert utslipp i Norge øke utslippene i andre deler av kvoteområdet, altså får vi kun lavere kvotepris og ikke redusert utslipp totalt.
  4. Eksport utenfor kvoteområdet vil øke utslippene.

Heller ikke fra teknologiske synspunkter vil altså elektrifisering være et godt klimatiltak.

Hva med den langsiktige effekten på kvotemarkedet? Tiltak utenom kvotemarkedet for å redusere klimagassutslipp i Europa de siste 5 årene har kun bidratt til å redusere kvoteprisen, ikke tilstramming i kvotemarkedet. Dette argumentet holder dermed ikke for at elektrifisering skulle være et godt klimatiltak.

Hva så med lang sikt og overgang til fornybarsamfunnet? Slike enkelttiltak er ikke teknologidrivende da jo teknologien allerede er velkjent. Dessuten ødelegger det markedet for det som virkelig er teknologidrivende – kostnadene – det vil si prisen på kvoter.

Svaret er derfor – elektrifisering er ikke et godt klimatiltak.