Skal vi satse på bruk av gass til verdiskaping i Norge?

Venstres svar er nei. Å introdusere fossil energi i et marked som er dominert av fornybar energi vil være det motsatte av en klok klimapolitikk.

Bruk av fossil gass til innenlands bruk vil være å gå baklengs inn i fremtiden gjennom å binde opp kapital og ressurser i en energiinfrastruktur som ikke står seg mot hverken klimamål eller økonomi.

Klimagassutslippene må reduseres med 80 prosent for å unngå de verste konsekvensene av de menneskeskapte klimaendringer. Viktige og velkjente løsninger på klimautfordringen er et skifte fra fossile til fornybare energikilder, som vind, bioenergi og sol, sammen med tiltak for å effektivisere energiforbruket og redusere energibehovet.

Å introdusere fossil energi i et marked som er dominert av fornybar energi og fornybare energibærere vil være det motsatte av en klok klimapolitikk.

Energiduellen: Gass

Les duellantens svar: Per-Willy Amundsen (Frp) sier ja til å satse på bruk av gass til verdiskaping i Norge.

Les også: Alle energiduellene.

Venstre legger flere momenter til grunn for å konkludere med dette. For det første er det et ubestridt faktum av 2/3 av de fossile ressursene globalt må bli liggende i bakken hvis vi skal unngå en temperaturstigning på over to grader. At Norge må ta sin del av ansvaret er selvfølgelig.

For det andre tilsier en effektiv internasjonal klimapolitikk at de fossile ressursene må prises såpass høyt at kostnadene i fremtiden vil gjøre det uhensiktsmessig å begynne å investere kapital og samfunnets ressurser i fossil energi nå.

For det tredje er de fornybare alternativene til bruk av gass svært gode på en rekke av bruksområdene, spesielt innenfor oppvarming og transport. Når det gjelder oppvarming, finnes for eksempel fast biomasse (som pellets og flis), avfallsenergi, biofyringsolje, spillvarme, solvarme og varmepumper. Å binde opp mye ressurser for å bygge ut en infrastruktur for oppvarming av bygg eller bruk av gass i personbilflåten i en tid der de fornybare alternativene både er konkurransedyktige og på full fart inn i markedet, er både dårlig politikk og dårlig butikk.

Et ikke-fornybart energisystem vil aldri bli bærekraftig

Potensialet for økt bruk av våtgass i Norge er beskjedent, både med tanke på volum og kostnader. Prosessen rundt Skanled viste dette med all tydelighet. Det som eventuelt måtte komme av økt bruk av gass i Norge vil derfor, etter Venstres mening, være bruk av tørrgass. Venstre mener det kun kan skje hvis det kombineres med CO₂-fangst og -lagring.

Men det betyr ikke at vi bare kan fortsette å sløse med fossile brensler, selv om vi renser dem. Et ikke-fornybart energisystem vil aldri bli bærekraftig. CO₂-fangst og -lagring må ikke komme i veien for fornybar energi og energieffektivisering. Utfordringen er stor nok som den er, om vi ikke også skulle fortsette å sløse med energien. Ren energi vil være et knapphetsgode i tiår framover. De store energimengdene som nå bare blåser og bølger forbi uten at vi utnytter dem, medfører at vi i dag tapper energi fra banken i bakken. Å legge seg til en omfattende sløsing med fossil energi gjør dessuten overgangen til et rent og fornybart energisystem ekstremt krevende. Derfor sier Venstre nei til bruk av fossilgass i Norge.