Skal vi satse på bruk av gass til verdiskaping i Norge?

Ja. Fremskrittspartiet vil arbeide aktivt for at gassressursene våre også tas i bruk til innenlands verdiskapning, industriutvikling, samferdsel og nyskapning.

Gassressursene våre kan være med på å styrke norsk industri ved foredling av norske naturressurser, og spiller en viktig rolle i forbindelse med å sikre stabile strømpriser og styrke forsyningssikkerheten.

Gass er dessuten miljøvennlig og spiller en viktig rolle i utviklingen mot et mer bærekraftig energisystem, og som erstatning for kull. Gass fungerer også godt i kombinasjon med fornybare energikilder, og er derfor en viktig faktor i EUs 20-20-20 mål.

I dag eksporteres 99 prosent av norsk gassproduksjon. Til tross for konkrete løfter i Soria Moria-erklæringen og videre løfter om å utrede tiltak og vurdere virkemidler, har ikke situasjonen endret seg. FrP har derfor utfordret regjeringen flere ganger til å fremlegge planer om å øke bruken av gass i Norge.

Energiduellen: Gass

Les duellantens svar: Trine Skei Grande (Venstre) sier nei til å satse på bruk av gass til verdiskaping i Norge.

Les også: Alle energiduellene.

Fremskrittspartiet mener det må legges til rette for etablering av lønnsomme gasskraftverk, som bør operere etter samme miljøkrav som i EU. Særnorske miljøkrav som for eksempel C02-rensing, betyr i realiteten at alle søknader om å bygge gasskraftverk blir avslått, all den tid regjeringen selv innrømmer at teknologien ikke er kommersielt tilgjengelig.

FrP mener også at hovedinfrastrukturen for gass er et myndighetsansvar, på samme måte som hovedinfrastruktur for nett ivaretas av Statnett. Vi har flere ganger påpekt viktigheten av en helhetlig og langsiktig politikk for å sikre nødvendige investeringer i gassinfrastruktur. Det betyr ikke at kun staten skal kunne bygge og/eller drive dette, men at staten har et overordnet ansvar for at det blir gjort. Dessverre fremstår den rødgrønne regjeringen som handlingslammet, ettersom den ikke har løftet en finger for å fremskynde utbygging av infrastruktur for naturgass. Fremskrittspartiet mener det er et paradoks at regjeringen har unngått å ta dette ansvaret. Det kan synes som om regjeringen mener offentlig kontroll over alle sektorer av energipolitikken er viktig, unntatt innen gassrør.

Norge er velsignet med store energiressurser, deriblant gass. Fremskrittspartiet mener det er på tide at vi bruker denne ressursen også til innenlands verdiskapning.