#Klimafrokost om grønn skipsfart

Hvilke teknologier og hvilken politikk trengs for å kutte klimagassutslippene fra norsk og internasjonal skipsfart? Se opptak av #Klimafrokost.

Utslippene fra internasjonal skipsfart er årlig på rundt 1 milliarder tonn CO2, eller 2–3 prosent av alle globale utslipp. Uten tiltak vil utslippene øke med 50–250 prosent mot 2050. Denne trenden vil FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) snu. Innen 2050 skal utslippene halveres. Hvordan skal vi få til dette?

Det var tema for Klimafrokost om grønn skipsfart på Grand Hotel i Oslo fredag 29. mars kl. 08-10. Arrangør: Norsk klimastiftelse, med støtte fra Kavlifondet.

Innledninger:

  • Skipsfartens Paris‐avtale: Visjon om en verdensflåte uten utslipp, fagdirektør Klima‐ og miljødepartementet og leder av IMO‐forhandlingene, Sveinung Oftedal.
  • Internasjonal skipsfart i dag: Hva betyr klimavisjonen for en næring som ingen land har ansvar for utslippene fra? Harald Solberg, administrerende direktør Norges rederiforbund.
  • Norge skal halvere utslippene fra egen skipsfart allerede i 2030 – hvor mange liter fossilt drivstoff i fergene, hurtigbåtene, supplyskip og fiskefartøy må erstattes av noe annet? Kjetil Martinsen, DNV GL.
  • Batteri, hydrogen, biogass eller ammoniakk? Hvilke løsninger har potensial til å ta skipsfarten mot nullutslipp? Anders Valland, SINTEF Ocean.
  • Norges maritime næring er verdensledende på å ta i bruk ny teknologi. Hvilke nullutslippsteknologier satser næringen på i dag og hvilke nye kommer til å vokse de neste tiårene? Jane C. S. Jünger, Wärtsilä Norge. 

Norge har tatt en lederposisjon i å elektrifisere fergene. Nå står hurtigbåtene og resten av skipsfarten for tur. Innen 2030 skal vi halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske. Hvilke politiske rammevilkår trengs nasjonalt for å få fart på teknologiutviklingen og teknologibruken?

Debatt med:

Sveinung Rotevatn (Venstre)
Ruth Grung (Arbeiderpartiet)
Arild Hermstad (Miljøpartiet De Grønne)