Klimapartnere Hordaland – med mål om en grønnere region

Grønn forretningsutvikling er en hovedsatsing for Klimapartnere Hordaland. 14 virksomheter med 40.000 ansatte er med fra start.

Konferanse: Klima og kommunene
15.-16 september arrangeres konferansen Kommunene og det grønne skiftet i Arendal. I forkant av konferansen inviteres innlederne til å presentere sine budskap gjennom et blogginnlegg på Energi og Klima. Slik kan kunnskapen og meningene som deles på konferansen i Arendal nå bredere ut og være til nytte for flere.

I klimaforliket inngikk flertallet på Stortinget en avtale om nasjonalt mål for utslippskutt. Innenlandske utslipp skal ikke overstige 45-47 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2020. I mars 2014 la Miljødirektoratet frem en rapport som avdekket et omfattende «klimagap». Norge må kutte over åtte millioner tonn CO₂ frem til 2020.

For å nå målene i klimaforliket og fortsette prosessen videre mot et lavutslippssamfunn, er det essensielt at næringslivet aktiveres til systematisk grønn omstilling. I Hordaland står næringslivet for 70 prosent av alle klimautslipp, med Statoil Mongstad som største utslippspunkt. For å nå målene i fylkeskommunen sin klimaplan, er man avhengig av at både private og offentlige virksomheter er involvert i det praktiske klimaarbeidet i fylket. Metoden fra Klimapartnere representerer et effektivt verktøy for å oppnå dette.

Klimapartner-modellen som er etablert og utviklet i Agder, kan vise til svært imponerende resultater i form av reduserte klimagassutslipp og etablering av nye, grønne forretningsmuligheter for partnerne i regionen. Virksomheter som har vært med i Klimapartnere Agder fra starten i 2009, har i gjennomsnitt redusert sine utslipp av klimagasser med over 30 prosent. Flere nye grønne varer og tjenester har blitt utviklet, som for eksempel «grønne konferanser» i regi av Thon hotell og Miljøfyrtårn.

Modellen fra Agder representerer en sterk drivkraft og glimrende eksempel for andre. I Hordaland er vi både glade og stolte over å kunne adoptere og videreføre dette viktige arbeidet i vår region. For utfyllende informasjon om resultater og metodikk fra Agder, les Svein Tveitdals tidligere blogginnlegg.

Klimapartnere Hordaland

Fra oppstart er Klimapartnere Hordaland Norges største nettverk for systematisk klimaarbeid der aktører fra offentlig og privat sektor har gått sammen. Potensialet for bidrag til klimagassreduksjon og nødvendig omstilling i regionen gjennom initiativet er dermed også stort. Ved offisiell lansering i juni 2014 ble avtalen signert av 14 partnervirksomheter som representerer over 40.000 ansatte i regionen.

Fra lanseringen av Klimapartnere Hordaland i juni 2014.
Fra lanseringen av Klimapartnere Hordaland i juni 2014.

Nøkkelpartnere som er med fra start representerer et bredt spekter av bransjer: Asplan Viak, Atea, Auto 23, Bergen Energi, Bergen kommune, BIR, BKK, Emisoft, Fylkesmannen i Hordaland, Helse Bergen, Hordaland fylkeskommune, Grand Hotel Terminus og Hotel Augustin, Sparebanken Vest og Universitetet i Bergen.

Vår felles visjon er: HORDALAND – ET LAVUTSLIPPSSAMFUNN.

Vårt mål er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling i regionen

Klimapartnere Hordaland skal være et offentlig-privat samarbeid som:

  • Formidler klimakunnskap
  • Utvikler og fremmer grønne forretningsideer
  • Skaper møteplasser for klimadebatt
  • Samhandler nasjonalt, regionalt og internasjonalt

«Gudforeldre», samarbeid og den sosiale entreprenøren

Noen av de viktigste suksessfaktorene for å få nettverket «på lufta», har vært sterk støtte og eierskap i Hordaland fylkeskommune, tett samarbeid med Klimapartnere Agder, og Norsk Klimastiftelse i rollen som en proaktiv sosial entreprenør.

Hordaland fylkeskommune har vært en helt sentral støttespiller både når det gjelder økonomisk bidrag og i arbeidet med å forankre samarbeidet i regionen. Fylkeskommunens mål for klimaarbeid rettet mot næringslivet sammenfaller godt med metodikken.

Klimapartnere Hordaland er et selvstendig initiativ, men har hele tiden opprettholdt en god og tett dialog med Klimapartnere Agder. De to regionene har jevnlig avstemt metodikk, gjenbrukt materiale, delt nettløsning og samkjørt gjennomføring. For å sikre effektiv utrulling har det også vært nødvendig med en uavhengig og faglig sterk sosial entreprenør. Norsk Klimastiftelse har tatt på seg rollen som prosjekteier og står for prosjektledelsen i nettverket. Sammen har man identifisert og skaffet forpliktelse hos nøkkelvirksomhetene, som har involvert toppledelsen og forankret engasjementet godt fra start.

Motivasjon og plikter

Det er mange grunner til at det er hensiktsmessig for en virksomhet å bli med i Klimapartnere Hordaland. Omstillingen til lavutslippssamfunnet representerer en rik kilde til innovasjon av nye produkter og tjenester. Systematiske utslippskutt kan lede til store besparelser og forbedret bunnlinje. Det er ønskelig å ta en proaktiv og samfunnsansvarlig rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet. Et positivt og genuint omdømme på klimaarbeid kan etableres både internt og eksternt.

I Klimapartner-modellen er det unikt med de reelle forpliktelsene som systematisk fremmer klimagassreduksjon og omstilling:

  • Utarbeiding av klimafotavtrykk etter internasjonale retningslinjer (GHG-protokollen)
  • Gjennomføre planer for å redusere utslipp av klimagasser
  • Gjennomføre miljøsertifisering (Miljøfyrtårn, ISO eller tilsvarende)
  • Eierskap og deltagelse av toppledelse i virksomheten
  • Betaling av årlig medlemskontingent avhengig av størrelse

I Hordaland oppfordrer man i tillegg til «styrestafett», hvor klimaregnskap og miljøstyring regelmessig settes på møteagendaen for styre- og konsernledelsen hos de ulike partnerne. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitet i Bergen tok oppfordringen om å påbegynne «styrestafetten» på strak arm.

Kunnskapsdeling

Kunnskapsdeling er en sentral pilar i Klimapartnere-metoden.

I Hordaland vil man påbegynne arbeidet med å publisere et samlet klimaregnskap.

Publiseringen av dette vil sette et viktig referansepunkt for innsikt, både for initiativet som helhet, og for partnernes individuelle miljøstyring. Noen av virksomhetene er allerede erfarne og har ført klimaregnskap i flere år, mens andre virksomheter fremdeles befinner seg i startgropen.

Et sentralt verktøy i prosessen med etablering av et samlet klimaregnskap, er møteserien om klimaregnskap som kjøres parallelt. Innen utgangen av 2014 vil både samlet klimaregnskap og kunnskapsnotat om temaet publiseres og presenteres for toppledelsen i virksomhetene. Klimapartnere Hordaland vil publisere årlige klimaregnskap, holde møteserier om andre relevante tema og produsere og publisere kunnskapsnotat sammen med partnerne. Det overordnede målet er å heve det generelle kunnskapsnivået og gjøre partnerne bedre i stand til å redusere utslipp og se muligheter.

Videreutvikling

Nettverket i Hordaland håper å kunne være med å videreutvikle Klimapartnere-metodikken i tett samarbeid med Agder. Hordaland har blant annet indikert at man i enda større grad ønsker å fremheve mulighetene for grønn forretningsutvikling. Regionen ønsker å synliggjøre mulighetene enda bedre ved å dele beste praksis på grønne produkter og tjenester, samarbeidsformer og større tiltak for utslippsreduksjon.

Eksempler på beste praksis vil etter hvert profileres og løftes frem i media, på felles nettsider og på «idebyttedag» på vårparten. Erfaring tilsier at virksomhetene allerede sitter på mange gode eksempler på grønn omstilling som pr. i dag ikke deles aktivt, hverken internt eller eksternt. Klimapartnere Hordaland ønsker også å se på hvordan vi kan forbedre kvaliteten på de samlede klimaregnskap og gjøre dem enda mer komplette. Et virkemiddel kan være å introdusere en tredjeparts kvalitetsevaluering.

Organisering og finansiering

Norsk Klimastiftelse er eier av og har prosjektledelsen for Klimapartnere Hordaland. Nettverket drives gjennom en tredelt modell som finansieres av både økonomiske bidrag og egeninnsats. Hordaland fylkeskommune er forespurt om å bidra med i overkant av 600.000 kroner, mens medlemskontingentene representerer litt i underkant av 700.000 kroner. I tillegg bidrar medlemmene med egeninnsats på ca. 0,7 årsverk til en verdi av 700.000 kroner (utvikling av kunnskapsnotat, deltakelse på arrangementer, deltakelse i styringsgruppen).

Hordaland fylkeskommunes økonomiske støtte og medvirkning har vært helt nødvendig for å etablere nettverket og for å få med deltagelse fra næringslivet.

Videre spredning av metodikken

Klimapartnere Hordaland er allerede et godt eksempel på at metodikken kan adopteres og spres til nye regioner. Klimapartnere-metodikken er et effektfullt verktøy som kan benyttes for å aktivisere både offentlig sektor og privat næringsliv, og som kosteffektivt kan rulles ut i flere regioner i Norge.

Klimapartnere Agder og Hordaland vil gjerne se metodikken spre seg til flere regioner og fylker, og inviterer derfor til et eget informasjonsmøte i forkant av Arendalskonferansen 15.september. Nettverket har foreløpig ikke mottatt nasjonal støtte til spredning av modellen, men mener dette kunne være et målrettet bidrag til det grønne skiftet i næringslivet i Norge.