113 selskap ønsker at verdens handelsflåte skal senke farten for klimaet

I et åpent brev datert 30. april støtter 113 internasjonale shipping-selskap et forslag om at verdens handelsflåte bør senke farten for å redusere klimagassutslippene.

«Det haster for skipsfarten å ta sin del av ansvaret for å takle klimaendringene. Som et første steg bør IMO (FNs sjøfartsorganisasjon) regulere farten til den globale handelsflåten. En slik regulering bør gjennomføres så snart som mulig» er budskapet i brevet som er signer av blant andre franske Louis Dreyfus Armateurs, det belgiske oljetankerselskapet Euronav og norske, Tor Olav Trøim-eide 2020 Bulkers.

Et «foreløpig mål»

Forslaget ble først fremmet av Frankrike, og til Financial Times sier medlem av den franske IMO-delegasjonen, Nicolas Udrea, at å begrense hastigheten er et “foreløpig mål”, mens industrien utvikler mindre forurensende drivstoff.

Står for 2-3 prosent av globale klimagassutslipp

Internasjonal skipsfart, altså containerskip, oljetankere og andre store fartøy som frakter varer mellom Asia og Europa og USA og Oseania bruker til sammen nærmere 300 millioner tonn drivstoff i året og står for 2-3 prosent av alle globale klimagassutslipp. Sammen med luftfart regnes skipsfart som en av de vanskeligste sektorene å avkarbonisere. I dag har vi ingen tilgjengelige alternativer til fossilt drivstoff for denne typen fartøy.

Skal redusere utslippene med minst 50 prosent

For et drøyt år siden, 13. april 2018, vedtok IMO at utslippene fra internasjonal skipsfart minst skal halveres innen 2050 og nå null i dette århundret. I tillegg skal karbonintensiteten reduseres med minst 40 prosent innen 2040.
Spørsmålene som det nå letes etter svar på, er «Hvilke virkemidler trengs for å få dette til?»

I brevet fra shipping-selskapene vises det til at under finanskrisen gikk ikke bare handelen ned, den internasjonale handelsflåten senket også farten med den konsekvens at både drivstofforbruket og utslippene også gikk ned.

Selv om målet med å vedta felles fartsbegrensninger er god, er det ikke alle som synes dette er rett medisin. Danmark, Tyskland og Spania ønsker heller mål, virkemidler og belønning som stimulerer til at rederiene bygger mer energieffektive skip og etter-monterer mer energieffektiv teknologi i eksisterende skip.

Til Splash247.com sier administrerende direktør i Danske Rederier, Anne Steffensen at det er en risiko for at hastighetsbegrensninger blir en «sleeping pill» og at det heller trengs virkemidler som driver innovasjon mot nye drivstofftyper.

Tema på IMO-møte i midten av mai

13.– 17. mai møtes IMOs miljøvernkomité (MEPC) til det 74. møtet. Hvordan skipsfarten skal nå målet om å minst halvere utslippene innen 2050, nå null i dette århundret og virkemidlene på veien, står sentralt.