Dette betyr klimarisiko for IT og telecom

Digitale løsninger kan bidra til bedre ressurseffektivitet – og dermed lavere utslipp – i mange sektorer.

FYSISK RISIKO

Mobilnettet må i likhet med strømnettet og infrastruktur som fiberkabler være dimensjonert for å tåle mer storm og uvær.

Ras, oversvømmelser, sviktende strømtilgang, skogbranner er alle forhold som kan slå ut nettet eller sette datalagringssentre ute av drift. Svaret er å sikre at alle installasjoner er best mulig beskyttet og at det er tilstrekkelig med kapasitet i systemet til å unngå driftsstans selv om for eksempel en basestasjon skulle bli slått ut.

OVERGANGSRISIKO

Politikk og reguleringer

Kraftig vekst

IT og telecom er en sektor i kraftig vekst. Bransjen er avhengig av fysisk infrastruktur og installasjoner som kan påvirkes av ekstremvær, og datalagring er energiintensiv virksomhet som kan komme under press ettersom bruken av datatjenester øker eksplosivt. Samtidig kan digitalisering gi store klimagevinster i andre bransjer i form av bedret effektivitet.

Telecom er ikke en veldig energiintensiv bransje, så der spiller ikke CO2-prising eller energikostnader en vesentlig rolle. Dessuten er det gode muligheter for bransjen å ta i bruk fornybare energikilder, for eksempel å gå fra å bruke dieselaggregater til solenergi/batterier der det ikke er tilgang på strøm fra nettet.

Datalagring krever derimot svært mye energi og kan være sterkt eksponert for CO2-kostnader gjennom strømprisen.

Klimarisiko i mange næringer

Norsk næringsliv vil bli påvirket av både klimaendringer og klimapolitikk. For noen næringer er klimarelaterte forhold helt sentralt, for andre næringer betyr klima mindre.

I rapporten «Hvordan møte klimarisiko?» presenteres 16 artikler der klimarisikofaktorer for en rekke ulike næringer er belyst. Målet med tekstene er ikke å gi detaljerte svar på hvordan disse næringene bør håndtere klimarisiko, men å vise frem hva slags problemstillinger og spørsmål som er relevante i de ulike sektorene og næringene.

Vi har benyttet rammeverket i Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) som guide i terrenget.

For datasentre er nivået på elavgiften en viktig risikofaktor. Denne sektoren nyter nå godt av lav el-avgift. Endringer i dette vil kunne påvirke verdien på etablerte datasentre og være avgjørende med tanke på nyetableringer.

Teknologi

Å benytte fornybar energi som kilde kan få ned utslippene, enten det handler om drift av mobilnett eller datasentre.

Marked

Bruk av IT-løsninger kan ta ned energikonsum og utslipp i andre sektorer, og det ligger derfor betydelige muligheter i overgangen mot lavutslippssamfunnet. Digitalisering, automatisering og bruk av teknologi og kommunikasjon kan gi store gevinster i form av mer effektive løsninger.

Mange selskaper innen IT og telekommunikasjon arbeider for å synliggjøre hvordan smarte løsninger og digitalisering kan legge til rette for bedre og mer effektiv ressursbruk. Dette kan handle om alt fra styring av energiforbruk i en bolig, bruk av elbil-batterier som et aggregert energilager, smartere og mer presis vanning i landbruket, bruk av trafikkdata for å bedre kollektivsystemer – mulighetene er nær uendelige. Fellestrekket er bedret ressurseffektivitet.

Omdømme

Kort levetid på produkter kan være en faktor og det kan derfor være på sin plass å ha blikket mot gjenbruk/resirkulering av materialer og forretningsmodeller som stimulerer til mindre bruk-og-kast.

Svært energikrevende produksjon av bitcoin kan være en trussel mot datasenterindustriens omdømme.

Kunder antas i økende grad å ville etterspørre telecom og it-tjenester som har en utslippsfri verdikjede. Dette er logikken bak store it-selskapers investeringer i sol- og vindkraft.