Dette betyr klimarisiko for reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen er utsatt for klimarisiko – direkte gjennom endret klima, gjennom endringer i reguleringer, og mulige endringer i reisevaner og omdømme.

FYSISK RISIKO

Klimaendringer kan gi store effekter for det snøbaserte reiselivet. Norske skidestinasjoner vil trolig være mer snøsikre enn mange skisteder i Alpene, men også i Norge vil mindre snø og mer ustabile vintre kunne føre til betydelige utfordringer for skiturismen. At antallet dager med gode snøforhold er tilstrekkelig høyt, er avgjørende for økonomien i alpin skiturisme. Skisentre kan møte dårlige snøforhold med økt produksjon av kunstsnø, men dette medfører økte kostnader.

Reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen er en stor næring i Norge – og den er ventet å vokse. Mange små og store bedrifter over hele landet lever av turismen.

Attraktiviteten ved «Syden-ferie» kan bli påvirket negativt når hetebølger inntreffer hyppigere og mer intenst i områder der nordmenn gjerne ferierer.

OVERGANGSRISIKO

Politikk og reguleringer

Klimarisiko i mange næringer

Norsk næringsliv vil bli påvirket av både klimaendringer og klimapolitikk. For noen næringer er klimarelaterte forhold helt sentralt, for andre næringer betyr klima mindre.

I rapporten «Hvordan møte klimarisiko?» presenteres 16 artikler der klimarisikofaktorer for en rekke ulike næringer er belyst. Målet med tekstene er ikke å gi detaljerte svar på hvordan disse næringene bør håndtere klimarisiko, men å vise frem hva slags problemstillinger og spørsmål som er relevante i de ulike sektorene og næringene.

Vi har benyttet rammeverket i Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) som guide i terrenget.

Det er grunn til å anta at flytrafikken kommer til å bli gjenstand for skjerpede reguleringer knyttet til utslipp. Men effekten av dette på turistnæringen vil styres av sluttkonsumentenes betalingsvillighet, ettersom disse kostnadene vil videreføres til dem.

Cruise er en annen sektor som vil bli påvirket, gjennom reguleringer på utslipp og/eller lokale begrensninger på anløp. Det er lite trolig at klimareguleringer alene vil ha en nevneverdig påvirkning, men lokale reguleringer som delvis er begrunnet med klimahensyn, og delvis med lokale miljøhensyn, kan få stor betydning. Mulig forbud mot forurensende skip i verdensarvfjorder og krav om landstrøm er eksempler.

Teknologi

Utslippsfrie løsninger, for eksempel turistbåter med nullutslipp, vil sannsynligvis bli mer sentralt i utviklingen i reiselivsbransjen framover.

Mange reiselivsbedrifter, som hoteller, arbeider aktivt med å redusere eget avtrykk.

Marked

Folk får mer ferie og fritid. Sammen med økt kjøpekraft, ikke minst hos store befolkningsgrupper i Asia, tilsier dette at reiselivsnæringen vil oppleve et voksende marked. Selv om andre klimagassutslipp går ned, vil turisme derfor trolig utgjøre en økende andel av de totale utslippene. Dette kan over tid gi større press mot næringen.

Omdømme

Reiselivsnæringen kan være utsatt for betydelig omdømmerisiko, særlig knyttet til flytrafikken.

Dersom store kundegrupper velger å fly mindre, kan det medføre lavere omsetning. På den annen side kan det tenkes at norske forbrukere velger å gjøre større deler av fritidskonsumet sitt mer «kortreist».