Folkestyret er sterkt truet av EØS-avtalen

Det viktigste for Nei til EU er folkestyret. Etter to EØS-utredninger denne våren er det demokratiske underskuddet i EØS for oss tydeligere og tydeligere, skriver Nei til EUs leder Einar Frogner.

Debatten etter at Eldring-utvalget leverte sin EØS-rapport til regjeringen, har vært ganske ensidig på tilhengernes premisser. Eldring-utredningen svarer ikke på de viktige spørsmålene i EØS-debatten. Utredningen behandler bare overfladisk hvordan EØS-avtalen har ført til dramatiske endringer både i norsk arbeidsliv og kraftmarked. Utvalget er heller ikke bedt om å vurdere alternativer for Norge, og har kun beskrevet noen andre lands erfaringer med handelsavtaler med EU.

Utvalget tar til orde for en raskere innføring av EU-tilpasninger i EØS-avtalen og å knytte Norge stadig tettere til EU. Dette vil Nei til EU advare mot på det sterkeste. Ekspressfart i EØS vil være å overkjøre folkestyret, både nasjonalt og lokalt. Det bryter fullstendig med regjeringens Hurdalsplattform om å bruke handlingsrommet i EØS.

Egen rapport viser alternativene til EØS-avtalen

30 år med EØS-avtalen har svekket det norske folkestyret, både fordi Norge underlegges EU-regler og fordi handlingsrommet som finnes ikke blir brukt.

Nei til EU ønsker en mer balansert debatt. Vårt folkestyreutvalg har nylig utarbeidet en rapport som gjennomgår erfaringene med EØS-avtalen og aktuelle alternativer til dagens avtale. Folkestyreutvalget har konkludert med at folkestyret er sterkt truet med EØS-avtalen. Rapporten viser fram konsekvensene av det vi har fått gjennom EØS-avtalen. Den peker på hvordan vi kunne brukt vetoretten, og hva som er alternativene til EØS-avtalen.

Energi: Uansvarlig med mindre nasjonal styring og kontroll

Dagens (de)regulering av det norske kraftmarkedet skjer på EU-markedets og energibyrået ACERs premisser. Høystbydende får tilslaget på kraftbørsen og setter prisen for alle andre. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) påser at regelverket følges. Politisk innblanding er i utgangspunktet forbudt. Norge er blitt en mer ensidig garantist for andre lands forsyningssikkerhet, mens vår egen sikkerhet er blitt svekket.

Med dette som bakteppe virker det direkte uansvarlig å insistere på mindre nasjonal styring og kontroll med vår energiforsyning fordi EØS-avtalen krever det. Folkestyreutvalget vil peke på at Energipakke 4, som innebærer mer begrenset nasjonalt handlingsrom og økt makt til EU-organet ACER, må avvises av regjeringa og/eller Stortinget. Det bør være en prioritert oppgave å stoppe denne videre maktoverføringen over norsk energipolitikk til EU.

Vårt alternativ til EØS-avtalen vil styrke folkestyret og kontrollen over kraftmarkedet, arbeidsliv, næringspolitikk, helse og miljø. Dersom EØS-avtalen sies opp, skal handelsavtalen som ble inngått mellom Norge og EU før EØS, igjen regulere handelen. Den sikrer tollfrihet for norske industrivarer til EU.

Vi må ikke være EØS-medlem for å få solgt varene våre til EU. Vårt alternativ er en handelsavtale der begge parter er likestilt og jevnbyrdig.