Går utslippene ned eller teller vi feil?

Utslippene fra sjøfart og fiske er trolig underrapportert i Norges utslippsregnskap. Derfor kan totale CO₂-utslipp være vesentlig høyere enn hva de offisielle tallene viser.

Fra 2012 til 2018 økte de globale utslippene fra skipsfarten. Også i norske havområder økte utslippene. Men ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) sank Norges utslipp fra sjøfart og fiske fra 4,2 til 3 millioner tonn CO₂. Kan det stemme?

Oppdaterte utslippstall for verdens skipsfart

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen – International Maritime Orgaization (IMO) – offentligjorde denne måneden sin fjerde klimagass-studie. Dette er det grundigste arbeidet som gjøres på klima- og utslippsberegninger for verdens skipsfart.

Studien inneholder mye god informasjon og nyttige tall. Jeg vil trekke frem to:

  • Fra 2012 til 2018 økte CO₂-utslippene fra skipsfarten i verden med nesten 10 prosent (fra 962 til 1056 millioner tonn CO₂).
  • Nye beregninger viser at utslipp fra nasjonal skipsfart utgjør hele 30 prosent (316 millioner tonn CO₂) av de totale utslippene. 

Alle land er ansvarlige for egne utslipp

Og dette er viktig. Alle land er ansvarlig for sine egne utslipp. Norge er ansvarlig for utslipp fra alle fartøy som går mellom norske havner.

Tidligere har IMO beregnet utslippsfordelingen mellom internasjonal og nasjonal skipsfart basert på en antakelse om hvilke fartøy (type og størrelse) som seiler i internasjonal trafikk, og hvilke som går i innenriks trafikk. I den oppdaterte rapporten er AIS-data (Automatisk Identifikasjons System) benyttet for å dokumentere fartøyenes faktiske bevegelsesmønster og for å beregne utslippene.

Ifølge en av hovedforfatterne bak rapporten, dr. Tristan Smith fra UCL Energy Institute i London, gir dette mer nøyaktige data.

“Most countries continue to count shipping emissions inaccurately e.g. on the basis of fuel sold to shipping as opposed to actual voyages and activity”, uttaler Smith i en pressemelding fra University Maritime Advisory Services (UMAS)

«Most countries» inkluderer også Norge. I vårt offisielle utslippsregnskap er utslippene fra sjøfart og fiske beregnet basert på salg av petroleumsprodukter.

Økte utslipp både globalt og i norske havområder

I 2012 var Norges CO₂-utslipp fra innenriks sjøfart og fiske på 4,2 millioner tonn. I 2018 var utslippene 3 millioner tonn. 

Det er mulig tallene er korrekte. Men det er kanskje like sannsynlig at de ikke er det.

  • Det er mulig at det kjøpes en del drivstoff i utlandet som benyttes i trafikk i Norge. Da teller ikke utslippene med i vårt regnskap.
  • Det er også mulig at salg av drivstoff til innenriks trafikk i Norge er rapportert feil og kategorisert som drivstoff solgt til utenrikstrafikk. Da teller utslippene heller ikke med.

Hvis utslippstallene fra innenriks sjøfart og fiske er feil, kan hele nedgangen i Norges samlede CO₂-utslipp fra 45 millioner i 2012 til 43,8 millioner i 2018 potensielt nulles ut.   

En indikasjon på at salg av drivstoff ikke samsvarer med faktisk trafikk og utslipp, er at dataene som ligger i Kystverkets «Havbase» viser et motsatt utslippsbilde enn SSB. I Havbase ligger både trafikkmengde og utslipp fra all skipstrafikk, inklusiv både innenriks-, utenriks- og transittrafikk i norske havområder. På lik linje med IMOs nye klimagasstudie, er disse tallene basert på AIS-data. Tallene viser at i 2012 var de samlede utslippene i norske havområder 6,6 millioner tonn CO₂. I 2018 var utslippene steget til 8,9 millioner tonn.

Også i disse tallene kan det være feilkilder. Det kan være at flere fartøy har etter-installert AIS-utsyr. Det kan også være at forutsetningene om motorstørrelse og drivstofforbruk som ligger inne i beregningene, ikke er korrekte.

Men er det sannsynlig at utslippene både globalt og i norske havområder har økt, mens norske utslipp på samme tid har gått ned nesten 30 prosent?

«Betydelig usikkerhet»

I Handlingsplan for grønn skipsfart, som regjeringen la frem i juni 2019, står det: «Det er betydelig usikkerhet knyttet til de reelle klimagassutslippene fra innenriks sjøfart og fiske».
I arbeidet med handlingsplanen ble det benyttet AIS-data for å gjøre en grundigere beregning av utslippene. Da kom man frem til at også norske utslipp fra sjøfart og fiske har økt, og at utslippene var på 4,8 millioner tonn CO₂ i 2017 – hele 1,8 millioner tonn høyere enn SSBs beregninger.

Påvirker det totale klimaregnskapet

I juni i år skrev Klima- og miljødepartementet at Norge nå har de laveste utslippene på 27 år og at utslippene har gått ned fire år på rad. I dette fire-år-på-rad-regnestykket er 2019 inkludert selv om vi enn så lenge kun har foreløpige tall for 2019. Men hvis vi ser på utviklingen de tre foregående årene fra 2015 til 2018, så er det kun utslipp fra personbiler og fra stasjonær forbrenning fra olje- og gassinstallasjoner som har gått mer ned enn utslippene fra innenriks sjøfart og fiske, målt i absolutte tall. Og hvis utslippene fra sjøfart og fiske i realiteten ikke har gått så mye ned som tallene viser – eller hvis de i stedet har økt, så vil den faktiske nedgangen i de totale CO₂-utslippene være mindre enn det vi ønsker å tro.

Trenger kontroll på tallene

De oppdaterte tallene for utslipp fra skipsfarten i IMOs fjerde klimagass-studie forteller oss to ting:

  • For det første er det tydelig at vi trenger tall for utslipp fra innenriks sjøfart og fiske som vi kan stole på. Alle utslipp fra skipstrafikk mellom norske havner er vårt ansvar. De må vi beregne og rapportere riktig.
  • Tallene forteller også at mange land underrapporterer utslipp fra skipsfart. En tydeligere internasjonal standard og metodikk for å beregne utslippene kan bedre på dette. Hvis land tar ansvar for sine faktiske utslipp fra skipsfart, vil det forhåpentligvis bety økt innsats for å kutte utslippene. Det er helt nødvendig.