Gir det mening å frakte skitten olje på grønne skip?

Svaret er åpenbart ja.

«Verdens største oljeselskap, Saudi Aramco, kan gjøre en forskjell ved å kreve at skipene som frakter selskapets olje skal være utslippsfrie fra 2025». Det var budskapet i et innlegg i Financial Times, signert Statnetts konsernsjef  Auke Lont – men i rollen som medlem av Energy Transitions Commission.

Samme dag som innlegget sto på trykk, holdt Equinor-sjef Eldar Sætre pressekonferanse om selskapets nye klimamål. Equinor skal kutte utslippene med nær 100 prosent innen 2050.
Klimamålene gjelder kun selskapets produksjon i Norge. Aktivitet i utlandet er ikke med, og det er heller ikke utslippene som kommer fra bruken av olje og gass.

Men på pressekonferansen varslet Sætre at en større plan er på trappene. En «klimaplattform» som han kalte det. Han ville verken bekrefte eller avkrefte om klimaplattformen vil inneholde mål for kutt i indirekte utslipp, men sa at de «jobber med tenkningen rundt dette».

Bør adressere utslippene fra transport av egne varer

Som et minimum bør Equinor adressere utslippene fra transporten. Når olje fraktes som vare på skip fra ett land til et annet, er det ingen som «eier» utslippene. 

Dette er ikke unikt for oljetransport. Internasjonal skipsfart er, sammen med internasjonal luftfart, de eneste sektorene som ikke er en del av Parisavtalen. Ingen land er ansvarlige for å kutte utslipp fra skip som går i internasjonal trafikk. Utslippene fra skipsfarten har de siste årene ligget på rundt 850 millioner tonn CO₂ årlig. Det utgjør 2-3 prosent av globale CO₂-utslipp.

Mye selvskryt om lave produksjonsutslipp

Equinor lar aldri en anledning gå fra seg til å snakke om hvor lave utslippene fra produksjonen av Johan Sverdrup-oljen er. Knappe 700 gram CO₂ per fat er de på, mot 18 kilo CO₂ per fat i snitt i verden.

Utslippene fra bruken snakker de mindre om, og utslippene fra transporten fra produksjon til kundene er heller ikke bakt inn i talepunktene.

Den aller første lasten fra Johan Sverdrup-feltet ble ifølge Sysla fraktet med tankskipet «Orpheas» til Kina. Det norske selskapet FreiXchange har estimert at CO2-utslippet for turen var på nærmere 6 kilo per fat. Altså mange ganger mer enn utslippene fra produksjonen.

Grønn skipsfart trenger høyere tempo

Norge har gått i front innen grønn skipsfart. Stat og fylker har stilt krav til ferger og hurtigbåter. I internasjonal skipsfart er det ikke i nærheten av det samme tempoet i omstilling fra fossilt til utslippsfritt.

Kundene – de som er avhengig av skip for å få varene sine ut til markedet – kan gjøre en forskjell.

Hele den internasjonale skipsfarten går på billig tungolje og diesel. Det trengs utslippsfrie og klimanøytrale alternativer til dette i stort volum for å gjøre skipsfarten fossilfri. Ammoniakk er drivstoffet Auke Lont peker på i sitt innlegg i Financial Times. Det finnes også andre alternativer, men poenget er å komme i gang med den massive omstillingen som er nødvendig for å få den internasjonale skipsfarten vekk fra olje.

Hvis store kjøpere av sjøtransporttjenester vedtar mål og stiller krav om hvor mye mer karboneffektiv transporten skal være de neste fem, ti og femten årene, kan det skape etterspørsel etter utslippsfrie og klimanøytrale alternativer til tungolje og fossil diesel.  

 «Skal vi nå Parismålene vet vi at alle må bidra og alle må gjøre mer», sa Sætre på pressekonferansen.

Ifølge egen kommunikasjonsavdeling har Equinor til enhver tid 90-100 skip som seiler for dem. Å sette krav om at oljetankere skal seile uten karbonutslipp, vil kutte utslipp fra en større del av verdikjeden, samtidig som det bidrar fundamentalt til å redusere skipsfartens oljeforbruk.