Norske data om skog og arealbruk oppdateres årlig

Den norske Landsskogstakseringen er blitt gjennomført årlig siden 1994, påpeker tre Nibio-forskere i replikk til Giacomo Grassi fra EU-kommisjonens forskningssenter.

I et intervju med Energi og Klima den 13. februar 2024 sier Giacomo Grassi, forsker ved Europakommisjonen og ansvarlig for EUs klimarapportering, at «nasjonale skogtakseringer … gjennomføres typisk hvert femte eller tiende år». Dette er riktig for flere europeiske land. Vi vil gjerne presisere at Landsskogtakseringen, Norges nasjonale skogtaksering, har blitt gjennomført årlig siden 1994.

Landsskogtakseringen har sin opprinnelse i taksering av skog, men dekker nå hele landet og alle arealtyper. Data fra Landsskogtakseringen gir data for både arealbruksendringer, for eksempel utbygging i skog og myr, og for vekst i skog – og dermed tall også for karbonlagring. Hvert år takseres mer enn 2500 prøveflater i skog og på andre arealer der det vokser trær i felt.

Videre foreslår Grassi en «større integrering av fjernmåling» i skogovervåkningen. Her er vi helt enige med ham. Selv om vi har årlige registreringer i felt, så kan satellittbaserte fjernmålingsdata være viktige for å gi mer presise tall. Slike fjernmålingsdata bruker vi for eksempel i klimagassregnskapet til å få bedre tall for utslipp fra hogst for de siste årene i tidsserien.

Det er viktig å understreke at «integrering» er nøkkelordet her: Fjernmålingsdata kan være mer oppdaterte og dekke hele landskapet, men er ofte mangelfulle og unøyaktige, og må alltid korrigeres med referansedata. I vårt tilfelle er disse referansedataene feltobservasjoner fra Landsskogtakseringen. Informasjon fra Landsskogtakseringen er tilgjengelig fra bl.a. landsskog.nibio.no.

Også utenom klimagassregnskapet kombinerer vi fjernmålingsdata med feltobservasjoner i Landsskogtakseringen, for å få frem bedre kunnskap enn de to datakildene kan hver for seg. Et eksempel er skogressurskartet SR16, som kombinerer fjernmålingsdata fra flybåren laserskanning og satellitt med feltobservasjoner fra Landsskogtakseringen for å lage et landsdekkende kart. Dette kartet gir informasjon om blant annet biomasse, tap av biomasse og treslag. Denne informasjonen kan være nyttig for å støtte lokal beslutningstaking, for eksempel i en skogbestand eller en kommune. SR16 er fritt tilgjengelig fra denne lenken.