EU vil sette fart i utviklingen av små modulære atomkraftverk

EU inviterer myndigheter, selskaper og forskningsinstitusjoner til dugnad for å sørge for at Europa innen 2030 har små modulære atomkraftverk.

Private og offentlige selskaper og institusjoner i 40 europeiske land har frist til 12. april med å melde seg på for kvalifisering til «European Industrial SMR Alliance» for små modulære atomkraftverk (SMR). Dette ifølge en omfattende utlysning som EU-Kommisjonen la frem nylig.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Norge og de andre EØS-landene inviteres også til å være med, sammen med kandidatlandene til EU: Albania, Bosnia-Hercegovina, Georgia, Kosovo, Moldova, Montenegro, Nord-Makedonia, Serbia, Tyrkia og Ukraina.

Målet er et bredt samarbeid om en ny generasjon atomkraftverk som kan bli viktige i EUs grønne skifte, men også bli en ny industri for Europa.

12 av EUs 27 medlemsland har i dag atomkraft som utgjør 25 prosent av EU-landenes totale strømproduksjon, ifølge EU-kommisjonen.

Sikre forsyningen

Da EUs energikommissær Kadri Simson nylig presenterte alliansen, la hun vekt på at SMR-teknologien kan bidra til EUs mål om avkarbonisering. Konkret viste hun til at dette kunne bli en sikker strømforsyning til urbane strøk, industri og ikke minst til produksjon av lavkarbon hydrogen.

Strenge krav

De som får være med, må tilfredsstille en rekke krav, ikke minst til sikkerhet og avfallshåndtering. Det understrekes at selskaper med tilknytning til land EU sanksjonerer, ikke får være med. Dermed er russiske selskaper ekskludert. Men russisk atomindustri har betydelige kunder i EU-land og eksporterer uran i store mengder til EU.

Utviklingen av små modulære atomkraftverk, eller kjernekraftverk, som det også kalles, har skutt fart de siste årene. Dette skjer samtidig som også den tradisjonelle atomkraften med sine store anlegg har fått betydelig oppmerksomhet i EU.

SMR er kraftverk mellom 10 MW og 300 MW, skriver Kommisjonen. Tradisjonelle kjernekraftverk er mye større. De to enhetene på Ringhals-kraftverket sør for Gøteborg er samlet på 2200 MW.

Vil spille en rolle

EU anerkjenner at atomkraften kommer til å spille en rolle i den grønne omstillingen. Nylig ble Ministerrådet (medlemslandene) og Europaparlamentet enige om nullutslippsloven, eller Net Zero Industry Act. Denne er blant annet et svar på USAs subsidiepakke for grønne investeringer og skal demme opp for Kina som er storleverandør til det grønne skiftet i Europa.

I EU er atomkraft omstridt. Hvilken energiform det enkelte land velger, er nasjonalstatens eget valg. EU kan ikke pålegge noen å velge en energiform. Det er derfor opp til hvert medlemsland om det vil delta i dette samarbeidet.

Ukraina og grønt skifte

Men i det grønne skiftet, kombinert med bortfallet av russisk gass som følge av Ukraina-krigen, vil Europa ha behov for store mengder energi som ikke slipper ut klimagasser. I de siste årene har atomkraften fått økt oppmerksomhet i EU.

De som argumenterer for økt bruk av SMR, viser til at dette er en fleksibel energiform som er lite plasskrevende å bygge ut. Motstanderne peker på at det også her er en utfordring å løse problemet med håndtering av det radioaktive materialet.

Les vårt ekspertintervju: Kjernekraft: Er smått bedre enn stort?

Målet for «European Industrial SMR Alliance» er å fremskynde utviklingen av små modulære reaktorer innen 2030. Dette skal skje ved at EU skal hjelpe SMR-prosjekter til å nå demonstrasjonsfasen og etter hvert kommersiell modenhet. Det skriver EU-kommisjonen i et omfattende bakgrunnsnotat om denne alliansen.

Omfattende samarbeid

Gjennom dette prosjektet skal en identifisere de mest lovende, sikre og kostnadseffektive SMR-teknologiene som kan få støtte fra alliansen. Målet er blant annet å styrke den europeiske forsyningskjeden for atomkraft. Det gjelder både for brensel og råvarer.

I tillegg skal denne alliansen utrede investeringshindringer og analysere finansieringsmuligheter. Alliansen skal også bidra til utdanning av folk til atomkraftsektoren og samarbeide med relevante internasjonale organer for at europeiske SMR-teknologier kan ta andeler av verdensmarkedet.