Tettet lite av utslippsgapet i 2022

Norges klimagassutslipp gikk ned med 0,8 prosent i 2022. De må mer enn halveres på sju år hvis 2030-målet skal nås.

Norge slapp ut klimagasser tilsvarende 48,9 millioner tonn CO₂-ekvivalenter (CO₂e) i 2022, viser det endelige utslippsregnskapet fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er 2,4 millioner tonn mindre enn i 1990, en nedgang på 4,6 prosent. Regjeringens omstillingsmål for 2030 innebærer at utslippene skal være 55 prosent lavere enn i 1990. Det betyr at de skal ned til 23,1 millioner tonn i 2030.

Spørsmål og svar om Norges klimamål

Norge har flere klimamål. Den viktigste forskjellen mellom målene hander om hvor store utslippskutt Norge må ta hjemme.

Nedgang i utslipp fra landbruk og olje- og gassutvinning

Utslippene fra olje- og gassutvinning, som står for en fjerdedel av Norges samlede utslipp, gikk ned med 0,4 prosent i 2022 sammenlignet med året før. Det ble oppnådd selv om produksjonen økte. Årsaker var elektrifisering av sokkelen og høyere utnyttelse av naturgass, melder SSB.

I landbruket falt utslippene med 2,3 prosent sammenlignet med 2021. Årsaker var færre melkekyr og mindre salg av kunstgjødsel.

Transportutslippene på stedet hvil

En tredel av Norges utslipp kommer fra transport.
Norge er verdensledende i elektrifisering av kjøretøyparken og fergesektoren. 16,8 prosent av alle kjøretøy i Norge er utslippsfrie. På 56 av 229 bilferge- og hurtigbåtsamband er det elektriske ferger i drift.

Elbiler og biodrivstoff har ført til at utslippene fra veitrafikken har gått ned siden 2015, men utslippene fra tunge kjøretøy, anleggsmaskiner og sjøfart har på samme tid økt.

Sterk vekst i utslipp fra tunge kjøretøy

Sammenliknet med 1990 har de totale utslippene fra transport økt med nesten 30 prosent, fra 12,7 til 16,4 millioner tonn CO₂e.
Halvparten av transportutslippene kommer fra veitrafikken og disse utslippene er 17 prosent høyere enn i 1990 til tross for at utslippene har hatt en nedadgående trend siden 2015.
En viktig forklaring er utslippene fra tunge kjøretøy. Fra 1990 har utslippene fra tunge kjøretøy økt fra 1,6 til over 3 millioner tonn CO₂e.

Ikke i rute til å nå 2030-målene for sjøfart og fiske

I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen «Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring», ble det satt en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, sammenliknet med 2005.

I 2022 er utslippene fra sjøfart og fiske på 3,8 millioner tonn CO₂e, eller nesten 18 prosent høyere enn hva de var i 2005.

Utslippene fra sjøfart og fiske er i 2022 høyere enn hva de var i både 2005 og 1990. Utforsk dataene på tilnull.no

Les mer om Norges vei til nullutslipp på nettstedet tilnull.no.