Svak nedgang i Norges utslipp

Endelige utslippstall fra SSB bekrefter at utslippene gikk svakt ned fra 2020 til 2021. Nedgangen var på 334 000 tonn CO₂-ekvivalenter. Skal Støre-regjeringen nå sitt omstillingsmål, må utslippene i gjennomsnitt kuttes med nesten 2,9 millioner tonn hvert år.

Torsdag 3. november offentliggjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) de endelige utslippstallene for 2021. Norges utslipp endte på 48,9 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Dette er 334 000 tonn lavere enn i 2020. Sammenliknet med 1990 er utslippene redusert med 2,4 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Det tilsvarer en nedgang på 4,7 prosent.

Uten Melkøya-stans ville utslippene økt

Spørsmål og svar om Norges klimamål

Norge har flere klimamål. Den viktigste forskjellen mellom målene hander om hvor store utslippskutt Norge må ta hjemme.

Til tross for at utslippene samlet sett gikk ned, økte utslippene fra transport, industri, landbruk og energiforsyning. Fra produksjon av olje og gass gikk imidlertid utslippene ned med over 1 million tonn CO₂-ekvivalenter. Dette skyldes i hovedsak at LNG-anlegget på Melkøya var ute av drift hele 2021 etter brannen høsten 2020.

Langt unna omstillingsmålet  

Innen 2030 skal Norge redusere klimagassutslippene med minst 50 og opp mot 55 prosent, sammenliknet med hva utslippene var i 1990. Innen 2050 skal utslippene være 90–95 prosent lavere. Klimamålene for 2030 og 2050 er lovfestet i klimaloven. Klimamålet for 2030 er også meldt inn til FN, som en del av vår forpliktelse under Parisavtalen.

  • Torsdag 3. november varslet regjeringen at de vil melde inn et forsterket mål som sier at Norge minst skal kutte 55 prosent av utslippene innen 2030. Les pressemelding her: Nytt norsk klimamål på minst 55 prosent.

Norge har inngått et forpliktende samarbeid med EU om oppfyllelse av klimamålet for 2030. Det innebærer at Norge ikke trenger å kutte alle utslippene i Norge, så lenge vi i fellesskap med EU kutter utslippene med minst 55 prosent.

Dagens Ap/Sp-regjering har imidlertid også et omstillingsmål som sier at Norge skal kutte utslippene med 55 prosent innen 2030 sammenliknet med 1990, og at hele utslippskuttet skal tas i Norge. Dette omstillingsmålet innebærer at Norges utslipp maksimalt kan være 23,1 millioner tonn i 2030.

Tre store utslippssektorer

Over 80 prosent av Norges utslipp kommer fra tre sektorer: transport, industri og olje- og gassutvinning.

Hvor kommer utslippene fra og hvordan ligger Norge an mot klimamålene? Sjekk status på klimaportalen tilnull.no

I 1990 var utslippene fra olje- og gassutvinning på 8,2 millioner tonn CO₂e. I 2021 var de på 12,1 millioner tonn. Utslippene fra transportsektoren var på 12,7 millioner tonn i 1990 mot 16,2 millioner tonn i 2021. Siden 2015 har utslippene fra veitrafikken, som utgjør omtrent halvparten av transportutslippene, gått ned.

552 239 personbiler – eller 19 prosent av den totale personbilparken er utslippsfrie. Følg utviklingen på
tilnull.no

Nedgangen i utslippene skyldes først og fremst økt bruk av biodrivstoff og at det er kommet gradvis flere utslippsfrie kjøretøy. Av hele kjøretøyparken er nå 13,6 prosent utslippsfri og 19 prosent av personbilparken er utslippsfri.

Men samtidig som utslippene fra veitrafikken er på vei ned, har utslippene fra anleggsmaskiner og motorredskaper økt fra 1,3 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 1990 til 2,5 i 2021.

Utslippene fra industrien er i dag 40 prosent lavere enn hva de var i 1990. Dette skyldes blant annet at Norge har betydelig lavere utslipp fra produksjon av aluminium og kunstgjødsel og at også utslippene fra oljeraffinering og treforedling er lavere i dag enn hva de var for tretti år siden.
Mesteparten av utslippskuttene i industrien ble tatt før 2010, og de siste årene har industriens utslipp ligget på et mer stabilt nivå.