Equinor og energiomstillingen: Fortsatt på aspirantstadiet

Investeringer i klimaløsninger har vært sparsomme siden Statoil ble Equinor. Innen det grønne har selskapet først og fremst satset på havvind og litt solenergi.

Byttet av navn fra Statoil til Equinor skapte debatt da konsernledelsens forslag kom på bordet våren 2018. Sommeren 2018 skrev daværende kommunikasjonsdirektør i selskapet, Reidar Gjærum, et innlegg i DN der han forklarte behovet for blant annet å droppe «oil» i navnet:

– Vi så at persepsjonen av selskapet hang etter den utvikling vi faktisk var inne i, og at navnet fungerte som en bremsekloss for dialog med viktige målgrupper.

– Vi har valgt et navn som forteller om en aspirasjon om å være med å forme en fremtid, være konkurransedyktig også i et lavkarbonsamfunn. Som en karboneffektiv produsent av olje og gass, men også som en stor leverandør av energi fra vind og sol, skrev Gjærum.

I 2018 byttet Statoil navn til Equinor. I oktober 2023 ga Norsk klimastiftelse ut rapporten Equinor – et bredt energiselskap? Formålet er å sette Equinor og selskapets prioriteringer på dagsordenen og invitere til offentlig samtale om spørsmål som angår hele det norske samfunnet:

  • Utøver Equinor per i dag det lederskapet som klimakrisens alvor og Paris-målene krever?
  • I hvilken grad bidrar Equinors prioriteringer til å få fortgang i energiomstillingen og dermed øke muligheten til å nå klimamålene?

Denne artikkelen er del av rapporten. Les/last ned hele rapporten.

Før navnebyttet hadde Statoil begynt å omtale seg som et «bredt energiselskap». Fra nå av skulle ikke Statoil-navnet stå i veien for kommunikasjonen om selskapets grønne langtidsplaner.

Drøye fem år etter navnebyttet, ved utgangen av 2022, var kun 0,4 prosent av energien Equinor produserer, fornybar energi. Resten var fossil energi. I 2022 utgjorde Equinors bruttoinvesteringer ca. 10 milliarder dollar, mens 1,4 milliarder dollar ble brukt på «fornybar energi og lavkarbonløsninger».

I lys av dette er det rimelig å hevde at Equinor fremdeles er på aspirantstadiet når det kommer til grønt skifte og energiomstilling.

Men om investeringene i klimaløsninger de siste fem årene i kroner og øre framstår som sparsomme, mangler det ikke på markedsføring av smått og stort av «grønne» investeringer og initiativ. Siden 2018 har selskapet sendt ut en imponerende mengde pressemeldinger om små og store nyheter. En del handler om konkrete fornybarinvesteringer, men i mange tilfeller er substansen ganske løs.

Viktig innen havvind, men politikkavhengig

Equinor har tatt en posisjon innen havvind, en klimaløsning som er tungt avhengig av politikk i form av arealer, lisenser og økonomiske støtteordninger. Følgelig tar det tid å utvikle nye prosjekter. Viktige milepæler og prosjekter innen havvind beregnet for salg i kraftmarkedene:

  • Hywind Scotland (UK): Verdens første flytende vindpark åpnet i 2017. Testanlegget med sine fem turbiner er utviklet av Equinor med sikte på å kunne realisere lønnsomme, flytende vindparker i stor skala. Equinor eier 75 prosent, installert kapasitet er på 30 MW.
  • Sheringham Shoal (UK): Her er selskapet operatør og eier 40 prosent. Parken består av 88 vindturbiner og ble åpnet i 2011. Installert kapasitet: 0,317 GW.
  • Dudgeon (UK): Her er Equinor operatør og eier 35 prosent. Parken består av 76 turbiner og ble åpnet i 2017. Installert kapasitet: 0,402 GW. Det foreligger utvidelsesplaner både for Sheringham Shoal og Dudgeon.
  • Dogger Bank (UK): Equinor eier 40 prosent. Produksjonen startet i oktober 2023. Når prosjektet med alle tre byggetrinn står helt ferdig i 2026, vil dette være verdens største havvindpark med 277 bunnfaste turbiner. Installert kapasitet: 3,6 GW, nok til å forsyne seks millioner britiske hjem.
  • Arkona (Tyskland): Equinor eier 25 prosent. Parken består av 60 turbiner, lokalisert i den tyske delen av Østersjøen. Åpnet i 2018. Installert kapasitet: 0,385 GW.
  • Empire Wind 1 og 2 og Beacon Wind 1 (USA): Equinor har sikret seg flere store havvindlisenser i USA, som skal forsyne staten New York med fornybar strøm. Equinor og bp eier 50 prosent hver. Samlet installert kapasitet er 3,3 GW. Prosjektene har blitt mye dyrere enn ventet. Equinor forhandler med myndighetene om mer støtte, men utfallet er uklart.

Innen havvind er noe av Equinors forretningsidé å utvikle nye prosjekter og deretter selge andeler av disse. Denne typen nedsalg gjør at Equinors fornybarandel synker, men utviklingen av prosjektene er selvsagt viktig fordi de like fullt bidrar til å bringe mer fornybar kraft inn i markedet. Equinor får ved salg frigjort midler til nye investeringer og utbytte.

Sol og vind på land

Innen solenergi og annen landbasert fornybar kraftproduksjon ser forretningsideen ut til blant annet å være å kjøpe opp etablerte selskaper. Et eksempel fra 2023 er oppkjøpet av det danske solkraftselskapet BeGreen, som har en portefølje med prosjekter fra tidlig- til middels modenhetsgrad. Til sammen dreier dette seg om over 6 GW i Danmark, Sverige og Polen. Innen solenergi eier Equinor også det polske selskapet Wento (100 prosent) og norske Scatec (16,2 prosent).

Interessant nok har Equinor også igjen begynt å interessere seg for landbasert vind og har prosjekter i Argentina og Brasil. I september 2023 kjøpte selskapet en vindpark på land i Polen. Det er 13 år etter at daværende konsernsjef i Statoil, Helge Lund, kvittet seg med landvind i Norge med begrunnelse at selskapet heller ville satse på vindmøller til havs.

Hydrogen og CCS

Petroleumsindustrien – inkludert Equinor – har i mange år framsnakket hydrogen produsert av fossilgass som en viktig klimaløsning. Det samme gjelder karbonfangst og -lagring (CCS). Begge deler er tiltak som står godt til oljeselskapenes virksomhet. Blått hydrogen, hydrogen produsert med fossilgass kombinert med CCS, kan gi et lengre liv for gassen også i et lavkarbonsamfunn. For Equinor er blått hydrogen et viktig argument for å forsvare videre leting etter nettopp fossilgass.

En fremtidig mulighet til å produsere hydrogen med karbonfangst og -lagring i Storbritannia var begrunnelsen for at Equinor i 2022 sikret seg det konvensjonelle gasskraftverket Saltend Power Station gjennom oppkjøpet av kraftprodusenten Triton Power. Ambisjonen er etter hvert å konvertere gasskraftverket til hydrogendrift.

Også i Tyskland har Equinor ambisjoner om å etablere storskala hydrogenverdikjeder. I januar 2023 inngikk Equinor en intensjonsavtale om dette med tyske RWE. Prosjektet innebærer at det først skal bygges nye gasskraftverk for å få fart på utfasingen av tysk kullkraft. Disse gasskraftverkene skal klargjøres for hydrogenbruk, men det er et spørsmål hvor lang tid det vil ta før hydrogen, blått eller grønt, faktisk overtar for fossilgass.

For Equinors del framstår planene innen hydrogen per dags dato nokså løse, selv om ambisjonene uttrykkes tydelig. Det snakkes gjerne om «mulighetsstudier» og prosjekter à la «undersøke utviklingen av verdikjeder for hydrogen fra fossilgass» i Belgia, Nederland og Frankrike.

For hydrogen ser vi en tydelig «høna og egget»-problematikk, der investeringsbeslutninger i produksjon sitter langt inne, mens mulige kundene avventer å investere i bruk av lavkarbon hydrogen inntil tilbudssiden er på plass. Her trengs det sterkere politisk lut ved at politikken stiller krav og dessuten bidrar med samordning på tvers av sektorer og landegrenser slik at verdikjedene kan utvikles raskere og med håndterbar risiko.

Når det kommer til karbonlagring, er Northern Lights Equinors mest konkrete prosjekt – med solid statlig finansiering. Northern Lights inkluderer transport og lagring av CO₂, og er en sentral del av Langskip – statens prosjekt for fullskala karbonfangst og -lagring.

Nedenfor har vi samlet informasjonen om hva Equinor har sendt ut pressemelding om fra navnebyttet i 2018 og fram til dags dato og som dreier seg om investeringer, initiativ og intensjoner knyttet til produksjon av fornybar kraft og utvikling av prosjekter for «lavkarbon klimaløsninger» – til salg i det enkelte lands strømmarked.

Tidslinje

Mai 2018

NAVNEBYTTE: Statoil ASA endrer navn til Equinor ASA.

Juni 2018

SOL: Inngår avtale om kjøp av 50 prosent eierandel i solenergiprosjektet Guañizuil IIA i Argentina. Prosjektet kan potensielt produsere fornybar energi til 80 000 argentinske husstander. Scatec Solar kjøper den andre halvparten.

BATTERIER: Equinor har installert batteriløsningen Batwind i Skottland. Strøm fra Hywind Scotland skal omformes og lagres i batterier som er koblet til strømnettet.

September 2018

HAVVIND: Equinors og E.ON.s havvindpark Arkona i den tyske delen av Østersjøen begynner å levere kraft til det tyske strømnettet. Arkona er et prosjekt på 385 MW, som ferdig kan gi strøm til rundt 400 000 tyske husholdninger. Den offisielle åpningen skjedde i april 2019.

November 2018

SOL: Equinor kjøper 9,7 prosent av aksjene i Scatec Solar ASA for rundt 82,4 millioner dollar.

SOL: Apodi i Brasil settes i kommersiell drift og knyttes til strømnettet. Equinor kjøpte i 2017 40 prosent av dette byggeklare solenergiprosjektet av Scatec Solar. Rundt 170 000 husstander i Brasil kan nå få strøm fra anlegget, som har en kapasitet på 162 MW.

Desember 2018

HAVVIND: Med et bud på 135 millioner dollar får Equinor kjøpe en av tre havvindlisenser utenfor Massachusetts i USA.

Februar 2019

FLYTENDE HAVVIND: Equinor og statlige Korea National Oil Corporation (KNOC) inngår en intensjonsavtale om å undersøke mulighetene for å utvikle kommersiell flytende havvind i Sør-Korea. Dette ble i april fulgt opp gjennom etableringen av et konsortium som skal starte utviklingen av en flytende vindpark på om lag 200 MW ved fossilgassfeltet Donghae som opereres av KNOC i Sør-Korea.

KRAFTHANDEL: Equinor kjøper Danske Commodities (DC) for 400 millioner euro – av et av Europas største selskaper innen kortsiktig elektrisitetshandel. DC er også aktive innen kortsiktig gasshandel og handel med grønne sertifikater og leverer tjenester til energimarkedet, heter det fra selskapet.

Juli 2019

HAVVIND: Equinors Empire Wind-prosjekt på 816 MW vinner delstaten New Yorks havvindauksjon om å bygge 60–80 vindturbiner med installert kapasitet på over 10 MW hver. Investeringer på rundt 3 milliarder dollar kan gi strøm til 500 000 hjem. Antatt oppstart anslått til sent i 2024.

August 2019

LANDVIND: Equinor inngår avtale med argentinske YPF Luz om kjøp av 50 prosent av Luz del León for et egenkapital­bidrag på 30 millioner dollar. Sammen skal selskapene ferdigstille vindparkprosjektet Cañadón León i Argentina. Investeringsrammen er på 190 millioner dollar, vindparken får en kapasitet på 120 MW.

September 2019

CCS: Equinor inngår på vegne av partnerne i Northern Lights-prosjektet intensjonsavtaler med syv europeiske selskaper for å utvikle verdikjeder innen karbonfangst og -lagring. Prosjektet omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO₂ i et reservoar i nordlige del av Nordsjøen.

HAVVIND: Britiske myndigheter gir Equinor og SSE kontrakt på å utvikle tre store havvindprosjekter i Doggerbank-området i Nordsjøen. Det blir verdens største bunnfaste havvind-utbygging. Installert kapasitet blir på 3,6 GW. Forventet strømproduksjon er nok til 4,5 millioner britiske hjem.

HAVVIND: China Power International Holding (CPIH) og Equinor undertegner en intensjonsavtale om å samarbeide om havvind i Kina og Europa.

Oktober 2019 

HAVVIND: Equinor inngår avtale om å selge en 25 prosents eierandel i Arkona for rundt 500 millioner euro. Etter transaksjonen sitter selskapet igjen med en eierandel på 25 prosent. – Nedsalget viser Equinors evne til å skape verdier fra utviklingen av havvindprosjekter, sier konserndirektør Pål Eitrheim.

FLYTENDE HAVVIND TIL EGET BRUK: Equinor og partnerne på Snorre og Gullfaks beslutter å bygge havvindparken Hywind Tampen med sine 11 vindturbiner og et konsept utviklet av Equinor. Pris: snaut 5 milliarder kroner. Enova gir inntil 2,3 milliarder kroner, NOx-fondet opptil 566 millioner kroner. Turbinene får en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft på plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.

Desember 2019

HAVVIND: Equinor kjøper en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Bałtyk I og har nå en andel i de tre Baltyk-prosjektene Bałtyk I, Bałtyk II og Bałtyk III for utbygging av havvind. Bałtyk I-lisensen gir tillatelse til utbygging av en havvindpark med kapasitet opptil 1,56 GW.

SOL: Equinor kjøper 6,5 millioner aksjer i Scatec Solar, tilsvarende 5,2 prosent av aksjene. Pris: 754 millioner kroner. Dermed eier Equinor 15,2 prosent av aksjene og stemmerettighetene.

Januar 2020

AMMONIAKK: Equinor inngår en avtale med rederiet Eidesvik Offshore om å bygge verdens første forsyningsskip på utslippsfri ammoniakk. Viking Energy skal forsyne installasjoner på norsk sokkel. Viking Energy skal i kontraktsperioden inngå i et forskningsprosjekt som skal utvikle, installere og teste seiling over lange distanser ved hjelp av brenselsceller som benytter utslippsfri ammoniakk som drivstoff. Teknologien skal testes på fartøyet fra 2024.

Mai 2020

CCS: Equinor, Shell og Total beslutter å investere i Northern Lights-prosjektet på norsk sokkel. – Northern Lights-prosjektet kan bli det første steget mot å utvikle en verdikjede for karbonfangst og -lagring, sier Anders Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Juli 2020

BLÅTT HYDROGEN OG CCS: Selskapet lanserer et prosjekt for utvikling av et av verdens første anlegg – Hydrogen to Humber Saltend – for storskalaproduksjon av hydrogen fra fossilgass i kombinasjon med CCS. Kraftverket Saltend Chemicals Park kan gå over til en blanding som består av 30 prosent hydrogen og resten fossilgass. Utslipp kan kuttes med nær 900 000 tonn CO₂ per år. Industrikunder kan gå helt over til hydrogen.

September 2020

HAVVIND: Equinor, Jera og J-Power inngår en samarbeidsavtale og planlegger å levere felles bud i Japans første storskala havvindauksjon når denne legges ut. 

HAVVIND: Equinor inngår en avtale med BP om salg av eierandeler på 50 prosent i Empire Wind og Beacon Wind på østkysten av USA. Samlet pris: rundt 1,1 milliarder dollar. Selskapene etablerer et strategisk partnerskap for ytterligere vekst innen havvind i USA.

Oktober 2020 

CCS: Statsminister Erna Solberg åpner verdens største testanlegg for CO₂-transport hos Equinor i Porsgrunn. I anlegget sendes CO₂ i rør, i både gass- og væskeform. Formålet er å lære mer om hvordan CO₂ oppfører seg under rørtransport for på sikt å kunne skalere opp CO₂-transport og lagring.

November 2020

BATTERIER: Panasonic, Equinor og Hydro inngår en intensjonsavtale om strategisk partnersamarbeid for blant annet å undersøke mulighetene for å etablere europeisk batterivirksomhet. Planene ble senere skrinlagt.

Desember 2020

HAVVIND: Equinor realiserer verdier i havvind og skal selge en 10 prosent eierandel i havvindprosjektene Dogger Bank A og B i Storbritannia til Eni. Prisen er drøyt 202 millioner britiske pund. Eni kjøper også 10 prosent i Dogger Bank A & B fra SSE. Dermed vil SSE og Equinor eie 40 prosent hver, Eni 20 prosent i Dogger Bank.

GRØNT HYDROGEN: Equinor går inn i Europas største prosjekt for grønt hydrogen, NortH2-prosjektet i Nederland. Prosjektet har som mål å produsere grønt hydrogen fra 4 gigawatt innen 2030, og 10 gigawatt innen 2040. Den fornybare kraften skal komme fra havvindanlegg utenfor kysten av Nederland.

CCS: Stortinget gir grønt lys for finansiering til Northern Lights-prosjektet. Northern Lights gjør det mulig å transportere CO₂ fra industrielle fangstkilder til en mottaksterminal i Øygarden, før permanent lagring i et reservoar 2 600 meter under havbunnen.

Januar 2021

HAVVIND: Equinor velges til å forsyne delstaten New York med havvindkraft i en av de største tildelingene for fornybar energi i USA noensinne. Equinor og partner BP skal levere en kapasitet på 1,26 GW fornybar havvindkraft fra Empire Wind 2, og 1,23 GW kraft fra Beacon Wind 1. I ettertid har dette prosjektet vist seg å bli betraktelig dyrere enn Equinor tok høyde for, grunnet inflasjon og rentehevinger og også problemer med forsyningskjeden.

SOL TIL HAVS: Equinor beslutter at selskapet skal vurdere mulighetene innenfor offshore sol og ønsker å starte testing i havet utenfor Frøya – sammen med Moss Maritime. Planen er å bygge et flytende testanlegg utenfor Frøya i Trøndelag på sensommeren 2021. Prosjektet skrinlegges i 2023.

Februar 2021

HYDROGEN OG CCS: ENGIE og Equinor signerer en avtale om å undersøke utviklingen av verdikjeder for hydrogen fra fossilgass – i Belgia, Nederland og Frankrike. Prosjektet innebærer å utvikle felles initiativ for framstilling av hydrogen fra fossilgass gjennom fangst, transport og lagring av CO₂.

Mars 2021

HYDROGEN: Alle de tre Equinor-prosjektene som skal kutte utslipp fra industrien på østkysten av Storbritannia, blir bevilget offentlig støtte fra britiske myndigheter. Equinor og partnerne skal videreutvikle prosjektene for å etablere en klimanøytral industriklynge innen 2040.

FLYTENDE HAVVIND: Hywind Scotland oppnår høyest gjennomsnittlig kapasitetsfaktor av alle vindparker i Storbritannia: 57,1 prosent. I løpet av sine første to år i drift har parken hatt gjennomsnittlig kapasitetsfaktor på 54 prosent. Andre havvindparker på britisk sokkel oppnådde rundt 40 prosent.

Mai 2021

HAVVIND: Polske myndigheter kunngjør at Bałtyk II- og Bałtyk III-prosjektene skal få differansekontrakter i forbindelse med første fase av havvindutbygging i Polen. Prosjektene, som Equinor og Polenergia samarbeider om, har en mulig samlet kapasitet på 1,44 GW.

SOL: Equinor fullfører en avtale om å kjøpe hele det polske fornybarselskapet Wento for en pris på 91 millioner euro (før justeringer for netto kontanter). Wentos forretningsplan omfatter en netto portefølje av solenergiprosjekter i ulike utviklingsfaser med en kapasitet på om lag 1,6 GW.

HAVVIND: Equinor og Vårgrønn inngår en samarbeidsavtale om felles søknad for havvindareal i Norge i Utsira Nord-området.

HAVVIND: Equinor, RWE Renewables og Hydro REIN har undertegnet en samarbeidsavtale om havvind i Norge. Partnerne skal sammen søke om utvikling av en stor bunnfast havvindpark i området Sørlige Nordsjø II.

Juli 2021

SOL: Scatec og Equinor kunngjør at solenergiprosjektet Guañizuil IIA i Argentina – på 117 MW – nå er i kommersiell drift. Anlegget eies og drives 50 prosent av Scatec og 50 prosent av Equinor. Forventningen er at anlegget vil produsere om lag 305 GWh per år, nok til 80 000 hjem. 

FLYTENDE HAVVIND: Equinor leverer bud i ScotWind, lisensrunden for tildeling av areal til havvind, utlyst av Crown Estate Scotland. Halvparten av utlyste områder er beregnet på flytende havvind. Equinor vant ikke frem i den budrunden.

FLYTENDE HAVVIND: Equinor, RES og Green Giraffe danner Océole, et partnerskap for utvikling av flytende havvind i Frankrike. Planen er å sammen forberede bud i budrunder for flytende havvind som skal arrangeres av franske myndigheter.

GRØNT HYDROGEN: RWE, Shell, Gasunie og Equinor undertegner en intensjonsavtale om å samarbeide om AquaSector-prosjektet – med en visjon om å bygge den første storskala hydrogenfabrikken i tysk havområde. En elektrolysekapasitet på ca. 300 MW skal kunne gi inntil 20 000 tonn grønt hydrogen til havs per år, som skal sendes via rør til Helgoland. Planlagt oppstart i 2028.

September 2021

KLIMASAMARBEID MED RUSSLAND: Equinor og Rosneft undertegner en avtale om å samarbeide om CO₂-håndtering. Selskapene skal «dele erfaring og utforske muligheter» på områder som reduksjon i fakling og metanutslipp, energieffektivitet og rapportering av klimagassutslipp. Målet er å identifisere lavkarbonløsninger i selskapenes felles oppstrømsprosjekter i Russland. I 2022 melder Equinor at selskapet etter 30 år avvikler all virksomhet i landet.

November 2021

HAVVIND: Equinor har inngått en avtale med Eni om salg av en 10 prosents eier­andel i havvindprosjektet Dogger Bank C i Storbritannia. Prisen er 70 millioner britiske pund.

HAVVIND: Equinor og det koreanske selskapet East-West Power (EWP) inngår en intensjonsavtale om samarbeid om havvindprosjekter i Sør-Korea, med en samlet kapasitet på 3 GW.

Desember 2021

FUSJONSENERGI: Equinor Ventures (EV) øker investeringen i Commonwealth Fusion Systems (CFS), med formål å bidra til kommersialisering av fusjons­energi. Deltakelse i CFS finansieringsrunde representerer Equinors største ventureinvestering så langt.

BATTERIER: Equinor har inngått en avtale om kjøp av 45 prosent av Noriker Power Ltd – et batterilagringsselskap med hovedkontor i Storbritannia. Selskapet utvikler og leverer storskala strømlagrings- og stabilitetstjeneseter. Avtalen inkluderer en opsjon på kjøp av hele selskapet.

HYDROGEN: Equinor og ENGIE lanserer prosjektet H2BE (Hydrogen to Belgium) for produksjon av hydrogen fra fossilgass i Belgia. Prosjektet inkluderer også en mulighetsstudie.

Mars 2022

HAVVIND: Equinor og bp inngår avtale om å oppgradere South Brooklyn Marine Terminal til viktig knutepunkt for havvindindustri. Terminalen skal omgjøres til en havvindhavn med kapasitet til mellomlagring og sammenstilling av havvindteknologi-komponentene for Empire Wind- og Beacon Wind-prosjektene og for den voksende amerikanske havvindindustrien på østkysten.

April 2022

CCS: Equinor får operatørskapet for utvikling av CO₂-lagrene Smeaheia i Nordsjøen og Polaris i Barentshavet. Equinor la i søknaden frem planer om å bygge ut kapasiteten for CO₂-lagring i Smeaheia til 20 millioner tonn årlig. Det er betraktelig mer enn Northern Lights, CO₂-lageret i Langskip-prosjektet.

HAVVIND: Equinor og det spanske Naturgy inngår en samarbeidsavtale om mulig utvikling og bygging av flytende havvind i Spania – før landets første havvindauksjon utenfor Kanariøyene.

Juni 2022

FLYTENDE HAVVIND: Equinor og partnere utreder mulighetene for en flytende havvindpark i Troll-området. Med en installert kapasitet på om lag ~1 GW og årsproduksjon på ~4,3 TWh skal Trollvind kunne dekke det meste av behovet for kraft til å drive Troll- og Osebergfeltene. 

HYDROGEN: Equinor og SSE Thermal kjøper kraftselskapet Triton Power inkludert gasskraftverket Saltend Power Station. Kraftverket skal forberedes til å bruke opptil 30 prosent hydrogen fra 2027, med ambisjon om å øke til 100 prosent hydrogendrift «etter hvert».

CCS: Belgiske Fluxys og Equinor går sammen om å utvikle et infrastrukturprosjekt for transport av fanget CO₂ fra industrien til lagringssteder i Nordsjøen – via en 1 000 km lang hovedrørledning. Dette er en forstudie, planen er å ta investeringsbeslutningen innen 2025.

Juli 2022

BATTERIER: Equinor har inngått avtale om å kjøpe energilagringsselskapet East Point Energy LLC i USA. Oppkjøpet gir Equinor en plattform for å utvide energitilbudet i landet. East Point Energy har en portefølje på til sammen 4,1 GW med batteriparkprosjekter av tidlig og medium modenhet.

August 2022

CCS: Northern Lights (eid av Equinor, Shell og TotalEnergies) signerer verdens første kommersielle avtale med Yara om CO₂-transport og -lagring på tvers av landegrenser. Fra 2025 skal 800 000 tonn CO₂ fanges, komprimeres og gjøres flytende i Nederland for videre transport til Øygarden.

CCS: Wintershall Dea og Equinor avtaler å utvikle en verdikjede for karbonfangst og -lagring. Aktører som slipper ut CO₂ på kontinentet, knyttes sammen med lagringsanlegg på norsk sokkel. Innen 2037 skal den årlige rørledningskapasiteten være på 20–40 millioner tonn.

Oktober 2022

BATTERIER: Equinor har besluttet å investere i Blandford Road batterilagringsprosjekt sør i Storbritannia. Det blir selskapets første kommersielle anlegg for batterilagring.

SOL: Equinors første solenergianlegg i Polen – Stępień på 58 MW – er nå ferdigstilt og klar til å starte opp. Stępień vil produsere 61 GWh elektrisitet per år, nok til 31 000 polske husholdninger.

November 2022

SOL: Equinor avtaler å kjøpe BeGreen, et selskap innen utvikling av solenergiprosjekter i Nordvest-Europa. Hittil har BeGreen levert solenergikapasitet på mer enn 700 MW.

Desember 2022

CCS: SSE Thermal og Equinors Keadby 3 Carbon Capture Power Station i Humber får planleggingstillatelse fra britiske myndigheter som det første CCS-kraftprosjektet i Storbritannia. Keadby 3 vil ha en produksjonskapasitet på opptil 910 MW og fange opp til 1,5 million tonn CO₂ i året.

FLYTENDE HAVVIND: Equinor sikrer seg en havvindlisens i California, for utbygging av flytende havvind med potensialet på 2 GW, nok til å forsyne 750 000 hjem med strøm. Anbudspris er 130 millioner dollar.

SOL: Equinor tar endelig investeringsbeslutning for solenergiprosjektet Mendubim på 531 MW i Brasil. Prosjektet er et samarbeid med Scatec og Hydro Rein.

Januar 2023

HYDROGEN OG CCS: Equinor og tyske RWE er enige om å utvikle storskala verdikjeder for lavkarbon hydrogenproduksjon som skal erstatte kullkraftverk med hydrogenklare gasskraftverk i Tyskland. Selskapene skal sammen bygge opp produksjon av lavkarbonhydrogen og hydrogen produsert av fornybar kraft i Norge, og eksportert i rør til Tyskland.

Februar 2023

TREKKER SEG UT AV AMMONIAKK-PROSJEKT: Equinor trekker seg ut av Barents Blue-prosjektet i Hammerfest. Barents Blue-konseptet går ut på å framstille blå ammoniakk av fossilgass fra Barentshavet, fange CO₂-en og lagre den under havbunnen.

HAVVIND: Equinor og SSE Renewables undersøker muligheter for utvikling av en fjerde fase, Dogger Bank D, ved verdens største havvindpark. Prosjektet vil kunne gi nye 1,32 GW bunnfast havvindkapasitet i tillegg til de 3,6 GW som allerede er under bygging i fase A, B og C.

HAVVIND: Tyske EnBW og Equinor inngår samarbeid om felles satsing på utvikling av havvind i Tyskland.